"Spółka ogłosiła za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wezwanie na sprzedaż akcji spółki Atrem S.A., w wyniku którego spółka zamierza osiągnąć 66% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atrem, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania przez nabyte w wezwaniu akcje imienne, tj. nie mniej niż łącznie 6 091 852 akcji, uprawniających łącznie do 6 091 852 głosów na WZA, w tym 4 655 600 akcji imiennych uprawniających do 4 655 600 głosów na WZA i 1 436 252 akcji na okaziciela uprawniających do 1 436 252 głosów na WZA i nie więcej niż łącznie 7 339 580 akcji, uprawniających łącznie do 7 339 580 głosów na WZA, w tym 2 765 101 akcji Imiennych, uprawniających do 2 765 101 głosów na WZA i 4 574 479 akcji na okaziciela, uprawniających do 4 574 479 głosów na WZA" - czytamy w komunikacie.

Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną, podano także.

"W celu zabezpieczenia płatności ceny nabycia akcji, Santander Bank Polska wystawił na zlecenie spółki gwarancję płatności w wysokości 17 mln zł. Finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji objętych wezwaniem zostanie pokryte środkami pochodzącymi z udzielonego przez Santander Bank Polska kredytu inwestycyjnego w wysokości 17 mln zł lub z realizacji płatności z gwarancji" - czytamy dalej.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez spółkę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę bezpośredniej kontroli nad Atrem.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)