Za przyjęciem ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki głosowało 239 posłów, 184 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Ustawa została przyjęta z czterema poprawkami natury technicznej zgłoszonymi przez klub PiS. O odrzucenie projektu w całości wnosiły kluby Kukiz'15 oraz PO-KO; wniosek przepadł w głosowaniu.

Zgodnie z zapisami ustawy, której projekt przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł, poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK. Z Funduszu finansowana ma być nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB).

WIB będzie stanowił formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, której wyniki mają zostać skomercjalizowane. Pracami pokieruje lider o uznanym dorobku naukowym. WIB nie będzie posiadał osobowości prawnej, nie będzie również pracodawcą dla naukowców wchodzących w skład tworzących go zespołów badawczych.

"Działalność naukowa wspierana ze środków Funduszu Polskiej Nauki powinna być nastawiona nie tylko na badania naukowe i prace rozwojowe, lecz także komercjalizację ich wyników w postaci innowacyjnych produktów, które będą mogły konkurować na polskim i globalnym rynku" - mówił w środę podczas drugiego czytania projektu ustawy Andrzej Szlachta (PiS). "Narodowe Centrum Nauki wspiera finansowo projekty jedynie w obszarze badań podstawowych, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje prawie wyłącznie badania przemysłowe i prace rozwojowe. Z analizy obowiązującego stanu prawnego wynika, że nie ma możliwości wdrożenia rozwiązania przewidzianego w projektowanej ustawie w oparciu o dostępne narzędzia prawne i instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki" - dodał.