Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zamiarem zarządu spółki jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.
"Priorytetem zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki ze względu na dynamiczne zmiany na rynku węgla w Polsce i na świecie. W związku z tym wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od: aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych, prognozowanego poziomu zadłużenia spółki" - czytamy w raporcie rocznym spółki.
Sformułowana polityka wypłaty dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji, a przyszłe dywidendy będą wypłacane zgodnie z decyzjami walnego zgromadzenia, zastrzeżono także.
Ostatnio Bogdanka wypłaciła 1 zł dywidendy na akcję (łącznie 34 mln zł) z zysku za 2016 r.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)