LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł


Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny dla spółki wyrok stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone, podała spółka. Na tej podstawie i po ustaleniu wpływu oraz rodzaju w/w zdarzenia po dniu bilansowym na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy zarząd spółki podjął decyzję o rozwiązaniu tej rezerwy w całości, tj. w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł - kwota główna, 6,3 mln zł - odsetki).
"W związku z powyższym aktualizacji uległy wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r. [...] Zaktualizowane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r.:
Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 222,9 mln zł
EBIT: 128 mln zł
Zysk netto: 110 mln zł" - czytamy w komunikacie.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)