Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi zawarł z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products, podało Gino Rossi. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,0 zł.

"Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Forum 82 FIZ, będącym kupującym, w terminie 3 dni roboczych od dnia przeniesienia posiadania akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ" - czytamy w komunikacie.

Gino Rossi podało, że umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających: uzyskaniem pisemnej zgody zastawnika, tj. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na sprzedaż akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ, przy czym warunek zostanie uznany za spełniony z chwilą przekazania w/w zgody kupującemu, a także uzyskaniem zgody rady nadzorczej emitenta na realizację sprzedaży akcji Simple.

"Jeżeli jakikolwiek warunek zawieszający nie zostanie spełniony w terminie do 30 czerwca 2019 r., Forum 82 FIZ jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni roboczych. Ponadto obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy pomimo spełnienia się warunków zawieszających druga strona nie przystąpi do procedury przeniesienia posiadania akcji Simple, o ile takie naruszenie nie zostanie naprawione w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do przeniesienia posiadania akcji Simple" - czytamy także.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)