"Zarząd emitenta podjął uchwały obejmującej decyzje dotyczące:

- potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light), jako konsekwencji wcześniejszej decyzji zarządu o strategicznym skoncentrowaniu działalności operacyjnej emitenta na części nieruchomościowej;

- rozpoczęcia z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będą: potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light) oraz zawarcie umowy o zarządzanie, na podstawie której Accor będzie zarządzał hotelami, stanowiącymi własność lub dzierżawionymi przez Emitenta i jego spółki zależne. Accor jest właścicielem wszystkich marek, pod którymi działają hotele Emitenta i jego spółek zależnych, w związku z czym zawarcie umowy zarządzania pozwoli na kontynuację tej strategicznej współpracy" - czytamy w komunikacie.

Zbycie będzie możliwe po wyodrębnieniu aktywów części serwisowej (tzw. asset light) we wszystkich krajach, w których emitent prowadzi taką działalność.

"Struktura, ramy czasowe, warunki operacyjne i finansowe potencjalnego zbycia i umowy zarządzania będą przedmiotem negocjacji z Accor. emitent zamierza ponadto uzyskać niezależną wycenę działalności serwisowej (tzw. asset light) przygotowaną przez firmę zewnętrzną" - czytamy dalej.

Reklama

W połowie maja br. Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej.

Portfel nieruchomości Orbisu składający się obecnie z 72 hoteli własnych i leasingowanych (asset heavy) powstał w rezultacie prowadzenia przez spółkę różnych procesów inwestycyjnych obejmujących m.in.: rozwój organiczny, adaptację istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, przypomniano wówczas.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.