Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - PBG odnotowało 5,76 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I kw. br. 4,8 mln zł wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, natomiast ogółem - odpowiednio: 3,7 mln zł straty netto wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Strata operacyjna wyniosła 3,33 mln zł wobec 13,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,54 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 310,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 4,59 mln zł wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)