Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu części kapitału zapasowego w kwocie 19 760 640 zł na dywidendę, podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 0,48 zł.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640,00 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło 18 września 2019 roku jako dzień, natomiast 1 października 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.
"Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję CCC S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 0,48 zł, liczba akcji CCC S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 41 168 000" - czytamy także.
W ubiegłym roku akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 94 677 200 zł, która obejmowała całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego. Dywidenda na akcję wyniosła 2,3 zł.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
(ISBnews)