"Dzięki opracowanym z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury wytycznym bezpiecznego ruchu rowerowego, przedstawiciele zarządców dróg będą mogli skorzystać z gotowych pomysłów na budowę, eksploatację i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury rowerowej" – powiedział Weber.

"Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego zostały opracowane na podstawie badań terenowych oraz ankiet, zostały także poddane szerokim konsultacjom. Wytyczne te zostały rekomendowane do stosowania zarządcom dróg wszystkich szczebli. (...) Mam nadzieję, że dzięki tym rekomendacjom nowopowstające drogi rowerowe będą bezpieczniejsze, a ich użytkownicy będą mniej narażeni na wypadki i kolizje" - dodał.

Minister powiedział, że opracowanie zawiera przykłady gotowych projektów, wraz z kosztorysami, z których będą mogły skorzystać samorządy podczas planowania i budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego powstały m.in. w wyniku badań terenowych przeprowadzonych w 80 różnych lokalizacjach na terenie kraju. Badania te objęły 16 różnych typów istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego, głównie pod kątem jej czytelności, wygody użytkowania i bezpieczeństwa ruchu.

Badano także parametry ruchu rowerowego, takie jak natężenie i prędkość ruchu, widoczność, przejezdność w obrębie skrzyżowań, itp. W trakcie realizacji zamówienia prowadzone były m.in. badania ankietowe wśród użytkowników infrastruktury rowerowej, a także kierowców innych pojazdów, pieszych oraz zarządców dróg.

Weber poinformował, że pod koniec 2018 r. opracowanie zostało udostępnione do szerokich konsultacji, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk rowerowych zrzeszonych w różnych organizacjach, w tym o zasięgu ogólnopolskim, zarządcy dróg samorządowych, przedstawiciele organów zarządzających ruchem drogowym oraz indywidualni użytkownicy rowerów.

"Wiele ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i wniosków zostało uwzględnionych w opracowaniu" - stwierdził minister.

Wytyczne składają się z dwóch części, obejmujących podręcznik organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego i katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów.