Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poinformowała minister Jadwiga Emilewicz, nowe Prawo zamówień publicznych trafi niebawem do dalszych prac w Sejmie i w Senacie i ma szansę zostać przyjęte do końca trwania kadencji obecnego parlamentu.
"Nowe Prawo zamówień publicznych po przyjęciu dzisiaj przez Radę Ministrów trafi niebawem do dalszych prac w parlamencie. Liczymy, że jeszcze w tej kadencji uda nam się zakończyć prace legislacyjne" – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.
Minister zwróciła uwagę, że wartość zamówień publicznych rośnie i wyniosła ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld zł w 2018 r.
"Główne cele naszego projektu to m.in. zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Odpowiada także na kluczowe braki i wady obecnie obowiązujących przepisów" – dodała Emilewicz.
Kluczowe propozycje nowej ustawy to: Zasada efektywności - przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była konkurencyjna; Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami - w takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami; Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki - na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części; Procedura uproszczona poniżej progów unijnych - jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach; Katalog klauzul abuzywnych i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia - na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in.: wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) oraz wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy; Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach - wzrost liczby startujących w przetargach ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu w Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia, podano.
Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Co do zasady orzekać mają składy 3-osobowe. Nastąpi też obniżka opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi. Projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania przewidywalnych rozstrzygnięć. Przewidziano ponadto mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu: ma trwać do dwóch miesięcy i umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy, podano także.
Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać zamawiających. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli. W Urzędzie powstanie specjalna infolinia dla przedsiębiorców i zamawiających.
Nowe Prawo zamówień publicznych miałoby wejść w życie w 2021 r.
(ISBnews)