Wiceminister finansów Leszek Skiba, omawiając zmiany powiedział, że radykalnie ograniczają opodatkowanie osób młodych do 26. roku życia i zaczną działać od 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie ustawa będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane. Jak zaznaczył przedstawiciel MF, celem zmiany jest poprawa współczynnika aktywności zawodowej osób młodych.

Skiba przedstawił korzyści, które wskutek zmian odniosą młodzi podatnicy. Z jego obliczeń wynika, że osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł, zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 4762 zł osiągnie korzyść w wysokości 4261 zł rocznie.

"Szacujemy, że skorzysta z tego rozwiązania około dwa miliony osób" - poinformował wiceminister.

Senaccy legislatorzy zwrócili uwagę, że nowe zwolnienie będzie dotyczyło tylko przychodów z określonych tytułów, ale nie ma wśród nich wynagrodzeń np. z działalności gospodarczej i z umów o dzieło. Dlatego, zdaniem prawników Senatu, nowe regulacje należałoby poddać tzw. testowi zgodności z Konstytucją - zawartą w niej zasadą równości wobec prawa. Według legislatorów Izby Wyższej wyłączenie z ulgi przychodów z umów o dzieło wydaje się niezgodne z Konstytucją; podobną opinię - przypomnieli - wyrazili wcześniej legislatorzy Sejmu.

Jak argumentowano, umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług mogą dotyczyć tych samych czynności. Zróżnicowanie ich w ustawie o PIT może prowadzić do tego, że aby skorzystać z ulgi podatnicy będą wykazywać, iż mamy do czynienia z umową zlecenia, a nie o dzieło. Nie wiadomo też, jak umowy takie zakwalifikuje fiskus.

Wiceminister Skiba poinformował, że sprawa ta była dyskutowana w Sejmie, zarówno w trakcie prac komisji, jak i podczas debaty. Przyznał, że prawo różnicuje podatników w różnym zakresie - nie tylko ze względu na rodzaje przychodów, ale np. ze względu na wiek. Jego zdaniem jest to jednak uzasadnione, bowiem celem zmian jest aktywizacja zawodowa osób młodych.

"Zasada odstępstwa jest uzasadniona w obrębie prawa podatkowego" - mówił Skiba. Wskazał, że bez tego nie można by było wprowadzić niektórych ulg, np. dla osób starszych na leki. Podkreślił ponadto, że umowa o dzieło nie wiąże się z zatrudnieniem, natomiast umowa zlecenia jest traktowana jako postawa zatrudnienia.

"Nie chodzi o to, aby wprowadzać preferencję podatkową dla wszystkich do 26. roku życia, którzy cokolwiek robią" - tłumaczył. Dodał, że zmiana jest głęboko związana z podstawowym celem, jakim jest aktywizacja zawodowa.

Przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (PiS) ocenił, że dyskusja na ten temat była bardzo interesująca. Zaznaczył, że z ciekawością przeczyta ewentualny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. "Chciałbym zobaczyć tych, którzy to zaskarżą" - dodał.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem zmian bez poprawek.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zgodnie z ustawą, w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe. Ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci.

Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w tym roku zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 mln zł (476 mln zł budżet), a w kolejnych latach 2 mld 454 mln zł (1 mld 316 mln zł budżet). (PAP)

autor: Marcin Musiał