W ubiegłym roku skarbówka udzieliła pomocy publicznej na ok. 60 mln zł. Z tego jedna trzecia tej kwoty trafiła w formie dotacji do barów mlecznych, a pozostała do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej
Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.
W ramach tej pomocy urzędy mogą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) lub same odsetki;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Reklama
W 2018 r. tego rodzaju pomoc publiczna była udzielana ok. 115 tys. razy, a jej łączna wartość (według stanu na październik br.) wyniosła prawie 38,6 mln zł (w kwocie tej nie uwzględniamy dotacji dla barów mlecznych).
Największa pomoc trafiła do firm z województw mazowieckiego (ponad 9 mln zł) i łódzkiego (prawie 6,6 mln zł). Najmniejsza – do podmiotów funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim (niespełna 317 tys. zł).
Największa kwota wsparcia dotyczyła rozłożenia zaległości podatkowych na raty (32,6 mln zł). W pozostałych przypadkach wartość pomocy nie była aż tak duża. Było to:
  • rozłożenie na raty zapłaty podatku – 1,5 mln zł,
  • umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę – 880,6 tys. zł,
  • umorzenia samych odsetek za zwłokę – prawie 2,4 mln zł.
Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, pomoc w spłacie zobowiązań dostała m.in. jedna ze spółek, u której, w związku z wdrożeniem nowych technologii, wzrosły koszty prowadzenia działalności, a znacznie pogorszyła się płynność finansowa. Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się na rozłożenie na raty zaległego VAT wraz z odsetkami.
Z kolei rozłożenie zapłaty na raty samego podatku (jeszcze nie zaległości) uzyskała spółka świadcząca usługi budowlane. W związku z dużymi projektami musiała zatrudnić podwykonawców i zapłacić im zaliczki, przez co zabrakło jej pieniędzy na bieżący podatek.
Tego rodzaju pomoc otrzymał też przedsiębiorca z branży transportu pasażerskiego, gdy popadł w kłopoty finansowe ze względu na przegrane przetargi.
Izba w Poznaniu podała również przykład odroczenia płatności podatku. Chodziło o spółkę, z którą kontrahent zerwał współpracę, a wszystkie terminy płatności faktur zostały przesunięte z 45 na 60 dni.
Inny przykład umorzenia odsetek za zwłokę podała IAS w Gdańsku. W tym wypadku powodem zaległości była kradzież wyposażenia i pieniędzy przez pracowników, na co podatnik nie miał wpływu. Chcąc wznowić pracę w warsztacie, przedsiębiorca musiał kupić nowy sprzęt diagnostyczny i zatrudnić nowe osoby.
Organy podatkowe mogą też umorzyć koszty egzekucji, ale takie przypadki należą do rzadkości. W 2018 r. organy podatkowe umorzyły w sumie opłaty egzekucyjne 10 przedsiębiorcom z czterech województw na kwotę 73,2 tys. zł. Więcej (ok. 100 podmiotów) skorzystało z rozłożenia opłaty na raty. Wartość tej pomocy to ok. 37,5 tys. zł.
Inną formą pomocy publicznej są dotacje dla barów mlecznych. W 2018 r. organy podatkowe dopłaciły do posiłków wydawanych w 713 barach ponad 21,3 mln zł. Najwięcej placówek, bo 285, uzyskało wsparcie w woj. dolnośląskim. Otrzymały łącznie ponad 3,7 mln zł. Z kolei najwięcej pieniędzy, bo prawie 4,7 mln zł, dostało 197 barów w woj. mazowieckim.