Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wasko odnotowało 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,83 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 75,83 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki wypracowane w III kw. 2019 przez spółki grupa kapitałowej Wasko S.A. podtrzymały tendencję wzrostową obserwowaną od początku roku. Wzrost skali działalności widoczny przez pryzmat wyższych niż w ubiegłym roku przychodów przy zachowaniu stabilnego poziomu kosztów stałych przekłada się na dodatnie wyniki finansowe na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 4,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 264,94 mln zł w porównaniu z 193,3 mln zł rok wcześniej.

"W strukturze bilansu na 30 września 2019 r. widoczny jest wzrost kapitału własnego w odniesieniu do stanu na koniec zeszłego roku wynikający z osiągnięcia zysku netto na poziomie 4,6 mln w ujęciu narastającym. Wzrost aktywów obrotowych o 14,8 mln zł wynika z konieczności zabezpieczenia właściwego poziomu zapasów materiałów do budowy sieci szerokopasmowych oraz z wyceny przychodów metodą opartą na nakładach. Wyższe niż na 31.12.2018 zobowiązania krótkoterminowe odzwierciedlają wzrost skali działalności poprzez poziom wykorzystania kredytu bankowego oraz rozrachunków z dostawcami. W ocenie zarządu Wasko struktura bilansu grupy na dzień 30 września 2019 pozostaje stabilna i nie wykazuje istotnych odchyleń od wartości prezentowanych na koniec roku 2018" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,84 mln zł wobec 5,04 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)