Jak zauważono w komunikacie Kancelarii Prezydenta, celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego ZUS-u”, które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

"+Mały ZUS+ był adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy. Jednocześnie podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Reklama

"Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych" - napisano.

Dodano, że w związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z „Małego ZUS-u”, na Szefa KAS nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2020 r.

>>> Czytaj też: Fiskus zarobił kolejne miliardy na CO2. Połowa wpływów powinna pójść na ochronę klimatu