EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna


Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono postępujący wzrost zadłużenia spółki, pogarszająca się sytuacja płynnościowa oraz jednoczesny spadek wypracowywanych wyników finansowych.
"EuroRating zwraca uwagę na fakt, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był praktycznie w całości kapitałem obcym. Od IV kw. 2017 r. łączne skorygowane zobowiązania spółki zwiększyły się prawie dwukrotnie, przy jednoczesnym 16-procentowym spadku wartości kapitału własnego. Na koniec III kw. 2019 r. dług oprocentowany osiągnął najwyższą dotychczas wartość 1,6 mld zł (wobec 1 mld zł na koniec 2018 r. i 0,9 mld zł na koniec 2017 r.)" - czytamy w komunikacie.
W powyższym kontekście EuroRating negatywnie ocenia także niekorzystną strukturę czasową zobowiązań.
"W ciągu dwóch ostatnich lat łączne zobowiązania krótkoterminowe (po korekcie o wpływ MSSF 16) wzrosły ponad trzykrotnie, przy stabilnym poziomie zobowiązań długoterminowych. Niemal trzykrotnie wzrosła także wartość krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych, które na koniec III kw. 2019 r. stanowiły aż 80% łącznego długu oprocentowanego" - podano także.
Szybki wzrost zobowiązań krótkoterminowych, przy znacznie wolniejszym wzroście aktywów bieżących, przyczynił się do pogorszenia pozycji płynnościowej CCC, którą EuroRating ocenia obecnie już jako słabą.
Agencja zauważa także, że szybki wzrost stanu zapasów i wydłużający się cykl ich rotacji zwiększa zapotrzebowanie handlowej grupy na kapitał obrotowy. W ciągu ostatnich kilku kwartałów spółka radziła sobie z tym m.in. finansując się w coraz większym stopniu kosztem dostawców (znacznie zwiększając zobowiązania handlowe i cykl ich rotacji). EuroRating ocenia jednak, że spółce trudno będzie dalej zwiększać finansowanie z tego źródła.
"Do czynników negatywnych EuroRating zalicza również obserwowaną od trzech lat spadkową tendencję w zakresie wypracowywanych marż. Marża brutto ze sprzedaży obniżyła się wprawdzie stosunkowo nieznacznie (do 49% na koniec III kw. 2019 r., wobec 53% w 2016 r.), jednak na skutek dynamiki pozostałych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu przekraczającej dynamikę przychodów ze sprzedaży, znormalizowana marża operacyjna obniżyła się na koniec III kw. 2019 r. do 4,1% (wobec 11,7% w 2016 r.). Sytuację pogarsza dodatkowo szybko rosnąca wartość ponoszonych kosztów finansowych, co przyczyniło się do spadku znormalizowanej marży netto na koniec III kw. 2019 r. do zaledwie 1,3% (wobec 3,5% w 2018 r., 7% w 2017 r. i 10% w 2016 r.)" - podano dalej.
Agencja spodziewa się przy tym (na podstawie wstępnych danych podanych przez spółkę), że IV kw. 2019 r. prawdopodobnie przyniósł dalsze pogorszenie rentowności. Grupa CCC zanotowała bowiem spadek zysku EBITDA o 3% r/r, do czego przyczynił się głównie spadek przychodów z sieci detalicznej (zwłaszcza w szwajcarskiej spółce zależnej KVAG), przy czym sprzedaż w odniesieniu do sklepów porównywalnych (LFL) spadła w sieci CCC aż o 9%.
EuroRating zaznacza, że na rentowność sieci sklepów stacjonarnych CCC negatywny wpływ wywierać będzie niemal całkowite wyeliminowanie w Polsce od 2020 roku handlu w niedziele. Do czynników ryzyka agencja zalicza także (na razie czasowo zawieszony) plan wdrożenia przez polski rząd podatku od sprzedaży detalicznej.
"Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej CCC EuroRating zalicza: istotne zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów i redukcję zadłużenia, a także znaczne wydłużenie terminów jego zapadalności; trwałą poprawę generowanych przepływów z działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów inwestycyjnych; wzrost marży z działalności operacyjnej oraz marży netto; poprawę pozycji płynnościowej; a także zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku, w tym skrócenie cyklu rotacji zapasów i cyklu konwersji gotówki" - podsumowano w materiale.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
(ISBnews)