Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r: r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r.


Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 245,3 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 230 mld zł rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł o 0,8 pkt proc. r/r do 4,1%.
"Na koniec 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 245,3 mld zł i wzrosła o niemal 15 mld zł r/r. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,5%. W 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 5,9 mld zł, wzrost kredytów mieszkaniowych o 5,7 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 3,3 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2019 roku wyniósł 4,1% (spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do końca 2018 roku).
"W 2019 roku przeklasyfikowano część portfela kredytów konsumpcyjnych wycenianego według zamortyzowanego kosztu (około 9 mld zł) do portfela wycenianego do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, co wpłynęło na spadek wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o około 0,2 pkt proc."- wyjaśniono.
Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,47%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego.
"Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o około 3,6% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - wskazano.
Poziom depozytów klientów na koniec 2019 roku wyniósł 256,2 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4 mld zł od początku roku. Bank podał, że do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+21,4 mld zł) oraz depozytów podmiotów gospodarczych (+1,1 mld zł), przy spadku depozytów jednostek budżetowych (-5,1 mld zł).
W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (74% na koniec 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec 2019 roku), podano także.
Bank podał, że segment detaliczny na koniec 2019 roku obsługiwał 10,9 mln klientów, w tym: 10,4 mln osób fizycznych, 0,5 mln firm i przedsiębiorstw. Od początku 2019 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o 279 tys., głównie za sprawą klientów bankowości detalicznej i prywatnej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)