Według szacunkowych danych w 2019 roku Grupa TAURON osiągnęła 20,511 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk EBITDA został oszacowany z kolei na 3,599 mld zł.

W 2019 roku inwestycje Grupy TAURON osiągnęły wartość 4,128 mld zł, dług netto wyniósł 10,130 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,81.

Na wyniki Grupy istotnie wpłynęły trudne warunki górniczo-geologiczne w trzech zakładach górniczych należących do Grupy utrzymujące się w trakcie całego 2019 roku, co skutkowało uzyskaniem niskiego wolumenu produkcji węgla handlowego.

Obniżenie wyniku operacyjnego Grupy w wysokości 1 305 mln zł miało związek z utratą wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów. Ujęcie powyższych odpisów nie zmieniło wyniku EBITDA Grupy.

Natomiast utworzenie w IV kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż, będącej konsekwencją zatwierdzonej 17 grudnia 2019 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ceny sprzedaży energii elektrycznej na rzecz odbiorców z grup taryfowych G, wpłynęło na obniżenie wyniku operacyjnego oraz EBITDA Grupy w wysokości 237 mln zł.

Przychody Grupy były związane z wyższą rok do roku marżą na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, w tym z rosnącego importu prądu i ze źródeł odnawialnych. W tym wypadku skumulował się efekt wyższych cen sprzedaży energii, wyższego wolumenu produkcji wynikającego z korzystnych warunków pogodowych oraz nabycia w III kwartale 2019 roku farm wiatrowych o mocy 180 MW. Zakup dodatkowych turbin wiatrowych wpłynął na zwiększenie wyniku operacyjnego oraz EBITDA Grupy o 120 mln zł.

>>> Czytaj również: Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

Dzięki ubiegłorocznemu zakupowi nowych farm wiatrowych, TAURON niemal podwoił moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie TAURON jest właścicielem dziewięciu farm w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Farmy zlokalizowane są w większości na terenach o dobrych parametrach wietrzności, gdzie średnioroczna prędkość wiatru wynosi ponad 6 m/s.

TAURON w zainicjowanym w ubiegłym roku Zielonym Zwrocie zakłada do 2025 roku inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym działaniom zwiększy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej do blisko 30 proc. w 2025 roku, a w 2030 roku do ponad 65 proc.

Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 roku, o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 roku o ponad 50 proc.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2019 rok, którego publikację zaplanowano na 1 kwietnia 2020 roku.

W 2019 roku dystrybucja energii elektrycznej w Grupie TAURON wyniosła 51,73 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 49,98 TWh, produkcja energii elektrycznej brutto 13,88 TWh, produkcja ciepła 10,85 PJ, sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 33,73 TWh, produkcja węgla handlowego 3,78 mln ton.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 porc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

>>> Czytaj również: Tauron ma 500 mln zł kredytu z SMBC Bank EU. Ale nie na energetykę węglową