PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.


Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel.
"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł, w którym rekomenduje przeznaczyć:
1) kwotę 7 273 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
2) kwotę 2 643 739 097,38 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Proponowany podział zysku jest zgodny ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF wskazuje, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor ubezpieczeniowy, organ nadzoru oczekuje, że zakłady ubezpieczeń - niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. KNF podkreśla ponadto, że wskazane jest niepodejmowanie przez zakłady, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej, wskazano również.
Przedmiotowy wniosek zarządu zostanie następnie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU, ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU za rok obrotowy 2019 podejmie ZWZ spółki.
W maju ub. r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2 417 864 400 zł, tj. wypłatę w wysokości 2,8 zł na jedną akcję.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)