"W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Wypracowaliśmy niemal miliard złotych wyniku EBITDA. Coraz większe znaczenie dla wyników całej Grupy ma OZE, którego EBITDA wzrosła o prawie 70 proc." – poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

"Czynnikiem, który będzie oddziaływał na wyniki w kolejnych okresach, jest epidemia COVID-19. W pierwszym kwartale jej wpływ na działalność grupy był relatywnie niewielki. Podejmujemy szeroko zakrojone działania zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków obecnej sytuacji" – dodał.

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Tauron były o 3 proc. wyższe r/r i wyniosły 5,5 mld zł. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe stawki usług dystrybucyjnych, wyższa produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez farmy wiatrowe oraz wzrost wolumenu sprzedaży gazu.

Grupa Tauron wypracowała blisko 1 mld zł EBITDA. Kluczowe znaczenie miał tu Segment Dystrybucja (684 mln zł), którego udział wyniósł 71 proc. Segment Sprzedaż wypracował wynik EBITDA w wysokości 179 mln zł (19-procentowy udział), a Segment OZE – 121 mln zł (13-procentowy udział).

Wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski podkreślił, że mimo epidemii grupa skutecznie pozyskuje finansowanie zewnętrzne. "W marcu podpisaliśmy umowę kredytu z konsorcjum banków na 500 mln zł, a pozyskane środki będą wykorzystane na finansowanie ogólnokorporacyjne, z wyłączeniem projektów związanych z aktywami węglowymi. Podpisaliśmy również umowę z bankiem SMBC o takiej samej wartości" – wskazał.

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 940 mln zł i były o 213 mln zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Największe środki zostały przeznaczone na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (231 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (226 mln zł). Istotne nakłady poniesiono też w związku z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (219 mln zł).

W marcu Tauron zawarł umowy kredytów na łączną kwotę 1 mld zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi. Tauron zawarł też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju określające wstępne warunki współpracy w zakresie inwestycji w OZE. Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 13,25 TWh energii elektrycznej wobec 13,54 TWh rok wcześniej. Liczba klientów wzrosła o 63 tys. i wyniosła 5,68 mln.

W pierwszym kwartale 2020 r. segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia - we wrześniu 2019 r. - 5 farm wiatrowych o mocy 180 MW, a także z korzystnych warunków wietrznych.

Produkcja ciepła wzrosła w ujęciu rocznym o 4 proc. do poziomu 4,96 PJ, natomiast jego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 PJ, czyli o 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmiana ta wynikała z ciepłej zimy i w konsekwencji niższego zapotrzebowania odbiorców.

W pierwszym kwartale 2020 r. 54 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie konwencjonalne na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy Tauron.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej. (PAP)

autorka: Anna Gumułka