Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowychWarszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do maja 2020 roku oraz udzielanie im umarzalnej pożyczki na bieżącą działalność.

Celem inicjatywy są ułatwienia dla organizacji pozarządowych. Projekt wprowadza możliwość udzielania im przez starostę pożyczki na bieżącą działalność statutową; przy czym pożyczki do wysokości 10 tys. zł, po złożeniu odpowiedniego wniosku podlegałyby umorzeniu.

Zmiany dotyczą także wyliczania spadków przychodów organizacji pożytku publicznego, aby pojedyncze wpływy dotacji - jak zaznaczono w uzasadnieniu - nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia spadku. Zmienione zostałyby zasady akceptowania wydatków i rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii.

Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych).

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że zaproponowane w ustawie rozwiązania spowodują zmniejszenie dochodów o 298 mln zł i wzrost wydatków o 93 mln zł, w konsekwencji saldo ogółem sektora finansów publicznych na skutek przedmiotowej regulacji może ukształtować się na poziomie ok. -391 mln zł.

Łączną kwotę wydatków z tytułu pożyczek oszacowano na 93 mln zł (przy założeniach, że pożyczkę otrzyma pożyczkę 9,3 tys. organizacji, a jej kwota wyniesie 10 tys. zł).

"Prawdopodobnie rzeczywista wysokość łącznej kwoty wydatków z powodu udzielania pożyczek będzie niższa, gdyż możliwe, że nie wszystkie podmioty otrzymają pożyczkę i w pełnej wysokości dopuszczonej przez przepisy" - napisano w OSR.

Natomiast koszty zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności oszacowano na 298 mln zł.

(ISBnews)