W piątek na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia RM, w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, w którym proponuje się wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Jak wskazano w OSR projektu rozporządzenia, "ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów".

Dodano, że "zgodnie z przepisami ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznym rolników, za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19".

Okres zasiłku będzie przysługiwał ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, również nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. - wskazano.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r. - czytamy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało, że projekt spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wypłatą świadczeń – zasiłku opiekuńczego – finansowanego z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS.

Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom ubezpieczonym w KRUS, (sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem do lat 18 legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) zakładając, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 14 czerwca 2020 r. (przedłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 21 dni) wyniesie ok. 118,1 mln zł - podał resort rolnictwa.

Szacunkowy maksymalny skutek zasiłku opiekuńczego do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 112,5 mln zł. Skutki wypłaty zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę 5,6 mln zł - czytamy.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie od 25 maja 2020 r. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt