Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Famur odnotował 52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 62 mln zł wobec 88 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 109 mln zł wobec 135 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 344 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 470 mln zł rok wcześniej.
Przychody Grupy Famur za I kwartał 2020 roku były niższe o 27% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 52 mln zł (spadek o 14 mln zł), EBIDTA 109 mln zł (spadek o 26 mln zł), a wygenerowane pieniężne przepływy operacyjne 280 mln zł. Osiągnięte wyniki finansowe to w głównej mierze efekt korzystnego mixu realizowanych kontraktów zagranicznych pozyskanych jeszcze w 2019 roku oraz konsekwentnie prowadzonych działań usprawniających model operacyjny, poinformowano.
W I kwartale 2020 grupa odnotowała pogłębiającą się skalę redukcji inwestycji w sektorze wydobywczym na skutek pandemii COVID-19 nakładającej się na postępujący od początku 2019 roku spadek cen węgla. Spodziewając się nasilenia negatywnych skutków pandemii oraz pogorszenia sytuacji rynkowej w branży, grupa zdecydowała o podjęciu szeregu działań optymalizujących zatrudnienie i koszty prowadzonej działalności, zaznaczono.
Sprzedaż eksportowa Grupy Famur w okresie I kwartału 2020 roku wyniosła 134 mln zł i stanowiła ok. 39% przychodów ze sprzedaży ogółem, wobec 31% w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Wzrost udziału sprzedaży na rynki zagraniczne wynikał ze spadku sprzedaży krajowej o 116 mln do poziomu 210 mln zł, zmian w zakresie konsolidacji (głównie związanych ze zbyciem PBSz) oraz realizacji w I kwartale br. kontraktów eksportowych dla górnictwa podziemnego pozyskanych jeszcze w poprzednich kwartałach. W sprzedaży zagranicznej nadal największy, 27% udział należy do Rosji i krajów WNP, podano również.
"Grupa Famur zanotowała poprawę rentowności mimo spadku przychodów, dzięki realizacji atrakcyjnych marżowo kontraktów zagranicznych pozyskanych jeszcze w 2019 roku. Jednak widzimy wyraźnie, że negatywne skutki nakładającej się pandemii COVID-19 na trudną sytuację branży wydobywczej będą obciążać wyniki grupy i całego sektora w następnych kwartałach. Już teraz odczuwalna jest silna redukcja planów inwestycyjnych po stronie spółek wydobywczych zarówno w kraju jak i na rynkach międzynarodowych. Negatywne skutki tej sytuacji obserwujemy również w oddziałach zagranicznych, gdzie na skutek wprowadzonego 'lockdown-u' nasze spółki zlokalizowane w Rosji czy RPA musiały ograniczyć swoją działalność. Dodatkowo PGG i Tauron Wydobycie zawieszają wykonywanie wybranych umów, a w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej informacji o narastających kłopotach branży. Dlatego też byliśmy zmuszeni rozpocząć wdrażanie działań dostosowujących funkcjonowanie grupy do obecnych, niekorzystnych warunków rynkowych, optymalizując zatrudnienie i koszty operacyjne oraz wdrażając obniżenie o 20% wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń na okres maj-lipiec 2020, co pozwoli ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Wprowadzane działania ograniczające objęły solidarnie pracowników i zarząd grupy. Równolegle intensyfikujemy projekt dywersyfikacji rynkowej i produktowej, aby w długiej perspektywie zabezpieczyć się przed negatywnym wpływem zmian strukturalnych na rynku węgla energetycznego" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.
W ramach działań optymalizacyjnych podjętych w wyniku następstw pandemii COVID-19 grupa zdecydowała o przeprowadzeniu redukcji zatrudnienia o 84 etaty w centralnych funkcjach wsparcia, likwidacji zatrudniającego 204 osoby oddziału produkcyjnego w Rybniku oraz wprowadzeniu ograniczonego czasu pracy i wynagrodzenia o 20% od maja do końca lipca 2020 roku, co umożliwi grupie ubieganie się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, podsumowano.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 42 mln zł wobec 54 mln zł zysku rok wcześniej.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)