Za uchwaleniem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej głosowało 452 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez klub Lewicy, która dotyczyła przeznaczenia wpływów z kar pieniężnych, nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie, na przychody Funduszu Edukacji Finansowej.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Takie uprawnienie ma być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Zgodnie z nowymi przepisami KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Nowe przepisy przewidują, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Michał Boroń