Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 503 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 862 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 703 mln zł wobec 2 455 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,35% wobec 3,42% rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że po oczyszczeniu o efekt utworzenia częściowych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych wynik odsetkowy w I kw. wyniósłby 2 771 mln zł, a kwartalna marża odsetkowa 3,44%.
Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 886 mln zł wobec 832 mln zł rok wcześniej.
Bank podał, że od I kw. prowizje z tytułu wymiany walut przez klientów, wcześniej ujmowane w wyniku z pozycji wymiany, zostały przeklasyfikowane do wyniku prowizyjnego. Wzrost prowizji maklerskich w I kw. związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa.
"Wypracowany w I kwartale 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 503 mln zł, co oznacza spadek o 41,6% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek zysku netto był determinowany przez:
1) pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o 427 mln zł (na wynik z tytułu odpisów i utraty wartości składa się wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych oraz wynik na kredytach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat),
2) wzrost kosztów działania o 153 mln zł, głównie regulacyjnych i amortyzacji,
3) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 3 658 mln zł (+4,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 10,1% oraz wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 6,5% przy spadku wyniku pozostałego o 67,4%" - czytamy w raporcie.
Zdarzenia, które miały istotny wpływ na osiągnięty w I kwartale 2020 roku poziom zysku netto grupy kapitałowej banku:
- ujęcie wpływu COVID-19 na pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy kapitałowej banku oraz innych aktywów finansowych w wysokości -228 mln zł,
- ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego SA w wysokości -90 mln zł,
- ujęcie kosztów wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej w kwocie -138 mln zł,
- ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -85 mln zł,
- wzrost o 88 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014 – I kwartał 2019 roku,
- ujęcie w wyniku z operacji finansowych wyceny akcji VISA Inc. w kwocie -55 mln zł,
- ujęcie w skonsolidowanym wyniku roku 2020 wpływu przejętej w czerwcu 2019 roku spółki Prime Car Management SA – głównie wpływ na wynik pozostały +55 mln zł, oraz na koszty działania -54 mln zł (w tym: - 39 mln zł koszty amortyzacji, -12 mln zł koszty osobowe oraz -4 mln zł koszty rzeczowe).
Koszty działania wyniosły 1 838 mln zł w I kw. wobec 1 685 mln zł rok wcześniej. Koszty regulacyjne wyniosły 451 mln zł w I kw. wobec 359 mln zł rok wcześniej.
"Koszty regulacyjne zawierają składki i wpłaty na rzecz BFG, KNF, podatki i inne opłaty. Wzrost r/r składek na BFG o 13 mln zł (wzrost r/r składki na fundusz gwarancyjny banków o 43 mln zł, przy spadku opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków o 30 mln zł). Wzrost o 88 mln zł r/r kosztów podatku u źródła ze względu na rozwiązanie rezerwy w 1Q19 (efekt niskiej bazy). Spadek r/r opłaty na KNF o 9 mln zł" - podano w prezentacji.
Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 50,2% na koniec I kw. wobec 48,2% rok wcześniej.
Wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości wyniósł 579 mln zł w I kw. 2020 w. wobec 325 mln zł rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że bez wpływu COVID-19 wynik ten wyniósłby 352 mln zł w I kw. br.
Koszt ryzyka wyniósł 0,82% w I kw. wobec 0,56% rok wcześniej. Bez wpływu COVID-19 koszt ryzyka wyniósł by 0,48%.
ROE netto wyniosło 9% na koniec I kw. wobec 10,1% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 364,64 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 348,04 mld zł na koniec 2019 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 360 mln zł wobec 737 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,34% na koniec I kw. wobec 18,36% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 16,15% wobec 17,03% rok wcześniej.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)