"W efekcie obniżenia cen ropy naftowej względem średnich wartości z roku 2008 szacowana w pierwszym kwartale 2009 roku wartość efektu LIFO zmniejszającego wynik raportowany może wynieść do 300 mln zł w porównaniu do odwrotnego wpływu tego efektu w pierwszym kwartale 2008 roku w kwocie 326 mln zł" - głosi komunikat.

"Dodatkowo, w efekcie aktualizacji rezerw kosztowych oraz związanych z ryzykami gospodarczymi, w tym z tytułu przeszacowania pozycji w walutach obcych, wynik operacyjny I kwartału 2009 roku może zostać obciążony kwotą ok.150 mln zł" - podano w komunikacie.

PKN Orlen poinformował też, że w I kw. 2009 r. w segmencie rafineryjnym odnotowano (w porównaniu do I kw. 2008 r.) neutralny wpływ łącznego efektu dyferencjału i modelowej marży rafineryjnej w ujęciu walutowym, a także pozytywny wpływ wyższych wolumenów i osłabienia złotego względem walut obcych. Z kolei negatywny był wpływ postojów instalacji oraz przejściowych problemów technicznych.

W segmencie petrochemicznym w porównaniu z I kwartałem roku 2008 wystąpiło "obniżenie modelowych marż petrochemicznych na olefinach i poliolefinach, spadek sprzedaży w ujęciu wolumenowym." Spółka podała, że obserwuje wzrost sprzedaży wolumenowej w porównaniu z IV kw. 2008 r. przy utrzymujących się niskim poziomie marżach.

"Negatywny wpływ zmian wyników segmentu petrochemicznego w stosunku do danych za I kwartał 2008 roku może przekroczyć dodatnie efekty zmian przewidywane w segmencie rafineryjnym" - napisała spółka w komunikacie.

Kompletne dane za I kw. 2009 r. zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym 14 maja br.

Prezentując wyniki za IV kw. 2008 r. Orlen podał w końcu lutego, że największy wpływ na negatywne wyniki (3047,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej) miała wycena zapasów spowodowana spadkiem cen ropy. Wynik istotnie obniżyły też ujemne różnice kursowe od kredytów w euro z powodu osłabienia złotego.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 241,56 mln zł straty netto wobec 2759,86 mln zł zysku rok wcześniej.