Specyfika dyżuru pod telefonem polega na tym, że w odróżnieniu od dyżuru w zakładzie pracy pracownikowi za czas jego pełnienia, jeżeli nie świadczył podczas niego pracy, nie przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie określone w art. 1515 par. 3 k.p. Pomimo braku odpłatności, na pracowniku ciążą w tym czasie określone powinności. Musi pozostawać w gotowości do pracy, tzn. być w stanie w rozsądnym czasie od wezwania pracodawcy stawić się w miejscu pracy w celu jej świadczenia. Katalog czynności, których pracownik nie może dokonywać w czasie dyżuru domowego, zależy od konkretnych okoliczności, tj. specyfiki wykonywanej pracy oraz od tego, jak dana czynność wpływa na zdolność do jej wykonywania oraz czas potrzebny do jej rozpoczęcia. Spożywanie alkoholu w czasie dyżuru domowego jest niedopuszczalne. Natomiast jest dopuszczalna wizyta na przyjęciu, na którym pracownik nie spożywa alkoholu, pod warunkiem że nie odbywa się zbyt daleko od zakładu pracy. Ucięcie sobie krótkiej drzemki także w większości przypadków będzie dozwolone, a przy dłuższych okresach dyżuru pełnionego w nocy nawet zalecane, jeżeli pracownik odpowie na wezwanie pracodawcy.
Pełnienie dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do 11-godzinnego dobowego oraz 35-godzinnego tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku.
Oznacza to, że nawet dyżur pełniony w domu, podczas którego praca nie jest świadczona, musi ustać na co najmniej 11 godzin przed ponownym rozpoczęciem pracy. Dyżur domowy nie jest traktowany jako czas odpoczynku, nawet jeśli pracownik ma w tym czasie faktyczną możliwość odpoczywania. Należy także pamiętać, że jeśli pracownik w danym okresie rozliczeniowym lub roku przepracował już maksymalną liczbę nadgodzin, to zlecanie dyżuru takiemu pracownikowi nie będzie możliwe, jeśli praca wykonywana w czasie dyżuru stanowiłaby nadgodziny w wyniku przekroczenia dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy.
Dodatkowo zlecanie dyżurów nie powinno następować zbyt często, bo choć nie wynika to wprost z kodeksu pracy przyjmuje się, że dyżur powinien być uzasadniony szczególnymi potrzebami pracodawcy i nie powinien stanowić stałego elementu pracy pracownika.
Reklama
Z pewnością polecenie dyżuru powinno być zgodne z zasadami współżycia społecznego i z gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. W wyjątkowych sytuacjach zlecenie dyżuru może być uznane za sprzeczne z powyższymi zasadami, a pracownik, który odmówi wykonania takiego bezprawnego polecenia pracodawcy, nie powinien ponosić w związku z tym konsekwencji.
11 godzin
nieprzerwanie ma prawo odpoczywać pracownik po dyżurze przy telefonie