"Tym samym Pan Krzysztof Gradecki zmienił zamiar, określony w zawiadomieniu z dnia 26 marca 2010 roku (...) w którym oświadczył, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki w okresie kolejnych dwunastu miesięcy" - czytamy w raporcie.

Na swojej stronie internetowej Eko Holding podaje, że Krzysztof Gradecki kontroluje akcje stanowiące 39,78 proc. kapitału spółki. Marzena Gradecka kontroluje natomiast 15,40 proc. akcji. Eko Holding miał 16,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2010 roku wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w I-III kw. 2010 r. 921,68 mln zł wobec 902,48 mln zł rok wcześniej.

W połowie listopada, w raporcie kwartalnym, spółka podniosła prognozę przychodów na 2010 rok do 1.262,43 mln zł z 1.246,98 mln zł oczekiwanych w lutym, ale jednocześnie obniżyła prognozę skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio do 23,68 mln zł z 29,01 mln zł.