"W pierwszej połowie 2011 roku nieznacznemu pogorszeniu uległa ocena perspektyw rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw, co znalazło odbicie w spadku wskaźnika rozwoju sektora MSP. Przedsiębiorcy częściej również wskazywali, że w drugiej połowie 2011 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej ulegną pogorszeniu niż poprawie. Jednocześnie jednak zrealizowane przychody w pierwszej połowie roku oraz przychody jakich przedsiębiorcy oczekiwali w drugim półroczu 2011 roku wskazują, iż pomimo trudności z popytem przedsiębiorcy potrafili utrzymać sprzedaż swoich towarów i usług na stabilnym poziomie" - napisano w raporcie.

Z badań wynika, że w pierwszym półroczu 2011 roku wzrósł udział przedsiębiorców, którzy zwiększyli zatrudnienie w swoich firmach, jednocześnie udział firm zmniejszających liczbę pracowników pozostaje od kilku ankiet na niezmienionym poziomie.

"Można zaobserwować również, że pracodawcy poszukujący nowych pracowników mogą wybierać spośród coraz większej liczby osób (sytuacja ta dotyczy jednak głównie firm działających w dużych miastach, dla przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich znalezienie pracownika jest wciąż trudne)" - napisano.

"Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorcy starali się powiększać majątek trwały - w przeprowadzonym badaniu wzrósł zarówno udział ankietowanych którzy ponieśli nakłady inwestycyjne w pierwszej połowie 2011 roku, jak również tych, którzy zamierzali inwestować w drugiej połowie roku. Duża część przedsiębiorców mogła przeznaczyć jednak na ten cel tylko relatywnie niewielkie kwoty, często także przedsiębiorcy nie decydowali się na zakup nowych środków trwałych lecz tylko na remontistniejących" - napisano.

"Z pewnością jednym z hamulców wzrostu nakładów inwestycyjnych było rosnące oprocentowanie udzielonych przedsiębiorcom kredytów - sytuacja ta dotknęła szczególnie mikroprzedsiębiorców, którzy i tak już płacą wyższe odsetki niż firmy małe i średnie. Wśród barier na jakie wskazują ankietowani przedsiębiorcy najważniejszą pozostaje wysokość podatków. W pierwszej połowie 2011 roku osłabieniu uległa presja konkurencyjna ze strony innych firm, przedsiębiorcy częściej wskazywali natomiast na bariery związane z rynkiem pracy (koszty oraz kwalifikacje siły roboczej)" - napisano.

Reklama

Z badań wynika, że przedsiębiorcy krytycznie oceniają otoczenie prawno-instytucjonalne, w jakim działają.

"W większości badanych obszarów (takich jak prawo podatkowe, prawo pracy, sądownictwo gospodarcze, itp.) liczba negatywnych opinii przeważa nad pozytywnymi. Jednocześnie przedsiębiorcy rzadko wskazują, aby w tych obszarach zachodziły zmiany" - napisano w raporcie.