Energa rozpatruje obecnie pięć wstępnych lokalizacji nowego stopnia poniżej istniejącej zapory we Włocławku (kujawsko-pomorskie): w samym Włocławku, dwie w miejscowości Siarzewo, w Przypuście i Nieszawie. Warianty te oraz aktualny stan prac projektowych oraz zostały zaprezentowane podczas otwartych spotkań we Włocławku, Bobrownikach i Nieszawie.

Energa przedstawiła też inwestycje towarzyszące budowie stopnia, takie jak zabezpieczenie terenów zaporami i obwałowaniami, budowę linii energetycznej do elektrowni, mostu drogowego i włączenia go do istniejącej sieci dróg powiatowych.

Jak podała spółka, w trzydniowych konsultacjach wzięło udział ponad dwieście pięćdziesiąt osób, z których większość uczestników była pozytywnie nastawiona do inwestycji i wyrażała duże zainteresowanie. Mieszkańców interesowały przede zagadnienia związane z terenami zalewowymi oraz bezpieczeństwem, szczególnie obszarów potencjalnie zagrożonych powodziami. Zainteresowani podjęli też kwestie praktycznego zagospodarowania nowego zbiornika wodnego oraz potencjalnych korzyści gospodarczych.

"Wszyscy zainteresowani mogą zadać nam pytania i zgłosić swoje wątpliwości. Chcemy odpowiedzieć na każde pytanie" - wyjaśnił w komunikacie spółki dyrektor programu "ENERGA Wisła" Jacek Szubstarski.

Spółka podkreśla, że projekt w swoich założeniach musi umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec erozji wgłębnej w rzece oraz zapewnić kompensację wpływu inwestycji na środowisko. Inwestycja nie może mieć ponadto wpływu na uzdrowisko w Ciechocinku.

Głównymi celami budowy zapory jest trwałe zabezpieczenie 40-letniego stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Doliny Dolnej Wisły oraz zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej terenów objętych programem. Zakładana moc elektrowni wodnej to ok. 100 MW.

Energa podkreśla, że projekt wymaga dużego nakładu prac analitycznych i badań w terenie, gdyż jego lokalizacja wywrze wpływ na obszary chronione Natura 2000.