Spółka budowlana Polimex Mostostal miała 100,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 109,66 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 62,56 mln zł zysku netto wobec 105,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Dywidenda z akcji zwykłych za 2010 rok, wypłacona w dniu 30 września 2011 roku wyniosła 20.846 tysięcy zł, a za 2009 rok, wypłacona w dniu 16 września 2010 roku wyniosła 18.574 tysięcy zł.

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za 2010 rok wyniosła 0,04 zł, a za 2009 rok wyniosła 0,04 zł.