"Zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280.065.175,06 zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 zł brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 302.876,05 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustala się na dzień 11 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2012 roku.

Budimex miał 260,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 267,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5516,68 mln zł wobec 4430,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w 2011 r. 280,37 mln zł wobec 226,28 mln zł zysku rok wcześniej.