Poprawę wyników w I półroczu 2012 roku grupa zawdzięcza m.in.: dalszym wzrostom dochodów z działalności podstawowej; wzrostowi wolumenów zarówno klientom indywidualnym, jak i firm przy wyższych stopach procentowych, podano w raporcie. Wynik z odsetek wyniósł 1,11 mld zł w I półr. wobec 1,05 mld zł rok wcześniej. Wynik z prowizji wzrósł w tym czasie do 440,5 mld zł wobec 145,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o ponad 100 mln zł w skali roku do 817,8 mln zł w I poł. 2012 r.

Dochody wyniosły łącznie 1,84 mld zł i były wyższe o 7,7% wyższe niż rok wcześniej. Koszty administracyjne wraz z amortyzacją spadły do 798,9 mln zł w I połowie roku, tj. o 2,2% w skali roku. Wskaźnik C/I obniżył się do 43,5% wobec 47,9% na koniec I półr. 2011 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości wzrosły do 220,78 mln zł w I półr. wobec 172,7 mln zł rok wcześniej. Kredyty i pożyczki brutto wzrosły do 70,44 mld zł na koniec czerwca wobec 62,34 mld zł rok wcześniej. Wartość kredytów brutto dla klientów korporacyjnych wzrosła do 28,37 mld zł na koniec czerwca w porównaniu z 24,31 mld zł rok wcześniej.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły do 38,79 mld zł na koniec czerwca wobec 35,26 mld zł rok wcześniej. Wartość kredytów hipotecznych wzrosła do 30,54 mld zł w I półr. w porównaniu z 27,79 mld zł rok wcześniej. Koszty ryzyka spadły do 65 punktów bazowych w czerwcu 2012 roku wobec 84 pb w I półroczu 2011 roku (wyłączając sprzedaż części portfela kredytów detalicznych Banku) i 72 pb na koniec 2011 roku.

Zobowiązania wobec klientów łącznie wzrosły do 52,19 mld zł na koniec I półr. wobec 46,45 mld zł rok wcześniej, w tym zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły do 26,98 mld zł (24,89 mld zł rok wcześniej), a wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się do 24,63 mld zł (20,99 mld zł rok wcześniej). Liczba klientów detalicznych na koniec I półrocza wyniosła 3 995 tys., co w stosunku do końca 2011 roku oznacza wzrost o 2,6%.

Wskaźnika cross-sellingu wzrósł do 3,16 na koniec czerwca 2012 roku wobec 2,99 rok wcześniej, pomimo ciągłego przyrostu liczby nowych klientów, podkreśla bank. Liczba klientów korporacyjnych wzrosła w ciągu 6 miesięcy tego roku o 676 do 14 653, najwyższego z dotychczasowych poziomów.

BRE Bank utrzymał wysokie tempo wzrostu liczby wydanych kart, zarówno debetowych i kredytowych, za sprawa popytu ze strony obecnych, jak i nowych klientów. W ciągu 6 miesięcy 2012 roku liczba kart kredytowych wzrosła o 32,2 tys. i na koniec czerwca wyniosła 662,7 tys. sztuk.

Liczba wydanych kart debetowych na koniec czerwca wynosiła 4 342,3 tys. i była o 354,0 tys. wyższa niż w grudniu 2011 roku. ROE brutto na poziomie 20,2% wobec 21,0% na koniec 2011 roku i 20,6% na koniec I półrocza 2011 r. ROE netto na poziomie wyniosło 16,0% wobec 16,4% na koniec 2011 roku i 15,9% w I półroczu 2011 r.

Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2012 r. wyniósł 14,84% wobec 14,96% na koniec 2011 roku i 16,08% przed rokiem, zaś współczynnik Core Tier 1 10,10% wobec 9,59% w grudniu 2011 r. i 10,70% w czerwcu 2011 r.