Ponadto zgodnie z porannym komentarzem dot. rynku złotego zmiana inflacji odbyła się na poziomie trzech składowych: nośników energii, żywności oraz transportu i paliwa. Z punktu widzenia makroekonomicznego powyższy odczyt stanowi argument dla gołębiej części RPP za podjęciem tematu potencjalnym obniżek stóp procentowych (aktualnie 4,75%) w najbliższych miesiącach, po dość niespodziewanej, majowej decyzji o podwyższeniu kosztu kredytu w Polsce. Warto jednak pamiętać, iż w dalszym ciągu inflacja porusza się powyżej celu inflacyjnego NPB (2,5% +/1 pp.) przesuwając uwagę inwestorów w kierunku wrześniowego komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazującego na ile realne jest obniżenie stóp procentowych na jesieni. Bazując na rynku kontraktów FRA’s (forward rate agreement) uczestnicy rynku zabezpieczają się przez ewentualnością zmiany głównej stopy procentowej w Polsce nawet o 100 pb. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z rynkowego punktu widzenia w kilka minut po publikacji ww. figury nastąpiło umocnienie złotego na rynku rzędu 0,5 gr wobec euro. Również rynek polskiego długu nie zareagował znacząco na odczyt inflacji. Dużo większe znaczenie dla notowań złotego, który w kolejnych minutach pogłębił ruch aprecjacyjny do okolic 4,075 EUR/PLN miały lepsze publikacje gospodarcze z gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.