Z badania wynika, że na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne, podobnie jak prognozy sprzedaży. W przedsiębiorstwach z większości badanych sekcji zapowiadany jest spadek cen oraz redukcje zatrudnienia.

"W sierpniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w lipcu i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury, choć mniej korzystne niż w lipcu i przed rokiem, zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27 (przed miesiącem plus 31). Poprawę koniunktury odnotowuje 31 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4 proc. (w lipcu odpowiednio 34 proc. i 3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej optymistycznie niż przed miesiącem, utrzymują się pozytywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są mniej korzystne niż przewidywano w lipcu" - napisano w raporcie.

"Sygnalizowany jest wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług. W tej grupie jednostek w najbliższych trzech miesiącach dyrektorzy firm przewidują niewielki wzrost zatrudnienia" - dodano.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 7. Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. (w lipcu odpowiednio 16 proc. i 9 proc.).

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są niekorzystnie, gorzej niż w lipcu. Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Przewidywany jest wzrost popytu i sprzedaży usług, większy niż przed miesiącem" - napisano w raporcie.

"Po raz pierwszy od dwóch miesięcy można się spodziewać niewielkiej poprawy sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie firm można się spodziewać wzrostu zatrudnienia" - dodano.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 5 (przed miesiącem minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 19 proc. (w lipcu odpowiednio 13 proc. i 20 proc.).

"Oceny bieżące popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są również negatywne, ale mniej pesymistyczne niż w lipcu. Sygnalizowany jest niewielki spadek bieżących cen usług" - napisano w komunikacie.

"Na najbliższe miesiące zapowiadany jest niewielki wzrost cen, nieco szybszy niż oczekiwano w lipcu. Przedsiębiorcy przewidują redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż zapowiadali przed miesiącem" - dodano.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 2 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15 proc. (w lipcu odpowiednio 17 proc. i 14 proc.).

"Negatywne oceny koniunktury wynikają z niekorzystnych (wobec optymistycznych w lipcu) prognoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Również oceny bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są gorsze niż przed miesiącem, ale są nadal pozytywne" - napisano.

"Bieżące ceny usług pozostają bez zmian, w najbliższych miesiącach ceny tych usług mogą spadać wolniej niż się tego spodziewano w lipcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują znaczny spadek zatrudnienia wobec planów jego rozszerzania przed miesiącem" - dodano.

"W sierpniu firmy z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują ograniczenie popytu na usługi, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz edukacja. Wzrost popytu na swoje usługi zgłaszają podmioty z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia" - napisano w komunikacie.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczący spadek popytu przewidują firmy z sekcji pozostała działalność usługowa. Największego wzrostu popytu spodziewają się jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja" - dodano.

"W sierpniu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży zgłaszają jednostki z sekcji edukacja. Wzrost sprzedaży sygnalizują dyrektorzy firm z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna" - napisano.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy sprzedaży formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży przewidują przedsiębiorstwa z sekcji pozostała działalność usługowa. Największy wzrost sprzedaży prognozują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja" - dodano.

"Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z większości sekcji objętych badaniem jest w sierpniu oceniana nadal niekorzystnie. Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej, gorsze niż w lipcu, zgłaszają jednostki z sekcji edukacja. Korzystnie swoją sytuację finansową oceniają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz - w mniejszym stopniu - zakwaterowanie i gastronomia" - napisano w raporcie.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej jednostek z większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej spodziewają się podmioty z sekcji pozostała działalność usługowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q), transport i gospodarka magazynowa oraz obsługa rynku nieruchomości. Optymistyczne prognozy w tym zakresie formułują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz - w mniejszym stopniu - informacja i komunikacja" - dodano.

"W przedsiębiorstwach ponad połowy badanych sekcji prognozowany jest spadek cen, zapowiadany przede wszystkim przez przedstawicieli z sekcji pozostała działalność usługowa. Najbardziej znaczący wzrost cen przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano.

"Jednostki z większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia. Największą skalę zwolnień zapowiadają dyrektorzy jednostek z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz zakwaterowanie i gastronomia. Niewielki wzrost zatrudnienia planują firmy z sekcji informacja i komunikacja, edukacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.