Przychody wzrosły w tym czasie do 7042,7 mln zł z 6646,5 mln zł rok wcześniej. "Na ostateczny wynik (bottom line) największy wpływ miały: brak wkładu z tytułu zysku z Polkomtela (-109 zł mln zł r/r); korekty rozliczeń podatkowych (-60 mln zł w II kw. 2012, +20 mln zł w II kw. 2011)" - czytamy w prezentacji.

Przychody powtarzalne (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wzrosły w II kw. br o 7% r/r do 6991,5 mln zł, zaś w całym I półroczu - o 9% do 14.843,4 mln zł, podano także. Przychody ogółem w całym I półr. br. zwiększyły się o 7% do 14.950,9 mln zł.

PGE tłumaczy wzrost przychodów wyższymi wolumenami w segmencie wytwarzania oraz (wraz z wyższymi taryfami) w segmencie dystrybucji. "Największy przyrost przychodów nastąpił w przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które wzrosły o 1.245,9 mln zł przede wszystkim z powodu: (i) wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wyniku wzrostu wolumenu produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym i do odbiorców finalnych, (ii) wzrostu przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz (iii) wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii.

Ujemny wpływ na odchylenie na przychodach ze sprzedaży towarów i produktów miało osiągnięcie niższych o 195,8 mln zł przychodów z tytułu rekompensat KDT" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I półr. I poł. 2012 r. produkcja energii elektrycznej w grupie PGE wzrosła o 8% r/r do 29,38 TWh.

"Produkcja energii elektrycznej wzrosła w elektrowniach opalanych węglem brunatnym o 2,64 TWh tj. o 15%, elektrociepłowniach gazowych i biomasowych oraz elektrowniach wodnych i wiatrowych. Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej wystąpiło natomiast w elektrowniach opalnych węglem kamiennym, elektrociepłowniach węglowych oraz elektrowniach szczytowo-pompowych" - czytamy w sprawozdaniu.

W I półroczu 2012 r. grupa sprzedała odpowiednio 47,66 TWh, co oznacza wzrost o 9% r/r. "Wynika to głównie ze wzrostu sprzedaży na rynku hurtowym oraz sprzedaży do odbiorców finalnych. W ramach sprzedaży na rynku hurtowym znacząco wzrosła sprzedaż na giełdzie oraz sprzedaż na rynku hurtowym pozostałym" - tłumaczy spółka.

Sprzedaż ciepła w tym okresie spadła o 1% r/r do 12,25 mln GJ. PGE podała też, że zysk brutto grupy w I półroczu 2012 roku ukształtował się na poziomie 3.229,7 mln zł w porównaniu do 2.771,3 mln zł w I półroczu 2011 roku.

"W I półroczu 2012 roku marża zysku brutto grupy (zysk brutto w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem) zwiększyła się do 22% z 20% w I półroczu 2011 roku" - napisała także firma.