Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 214 mln zł do 236 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w III kwartale 2012 roku wzrósł 37 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wynosił 725,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 515,3 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 370,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 369,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 360-376 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i jest na poziomie z II kwartału 2012 roku.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 151,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 152 mln zł (oczekiwania wahały się od 149 mln zł do 160 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i jest na poziomie zbliżonym do wyniku z II kwartału 2012 roku.

Bank podał, że wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 97,8 mln zł z 7,6 mln zł w III kwartale 2011 roku, a wzrost ten związany był z realizacją zysków przy spadających rentownościach obligacji w III kwartale 2012 roku.

Przychody grupy w III kwartale 2012 roku wzrosły rdr o 10,9 proc. do 674,4 mln zł.

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 336,8 mln zł, czyli były o 4 proc. niższe niż oczekiwał rynek (351,9 mln zł). Koszty spadły 6 proc. rdr i spadły 7 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty pracownicze w III kwartale 2012 roku spadły o 8,6 proc. rdr, a koszty administracyjne o 4,5 proc. rdr.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2012 roku 22,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 28,6 mln zł. Rok wcześniej bank zawiązał rezerwy na 16,5 mln zł.

"Wyższy poziom odpisów zanotowano w segmencie Bankowości Korporacyjnej, przede wszystkim w obszarze SME i był on spowodowany wzrostem ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców z terminowego regulowania zobowiązań głównie w portfelu ocenianym indywidualnie" - napisano w raporcie.

"Z drugiej strony nastąpił istotny spadek odpisów netto na utratę wartości w segmencie Bankowości Detalicznej wynikający ze zmian polityki kredytowej dokonanych w poprzednich latach oraz ich pozytywnego wpływu na jakość portfela kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych" - dodano.

Na koniec III kwartału 2012 roku suma bilansowa wyniosła 36,5 mld zł, czyli w porównaniu z końcem 2011 roku spadła o 13,7 proc.

Należności netto od klientów wzrosły w tym okresie o 7,5 proc. do 15,8 mld zł, w tym należności klientów korporacyjnych wzrosły o 9,3 proc., a klientom indywidualnym o 2,5 proc. W portfelu klientów indywidualnych karty kredytowe spadły o 4 proc., pożyczki gotówkowe o 2,5 proc., a kredyty hipoteczne wzrosły o 47,7 proc. do 862,1 mln zł.

Z kolei zobowiązania wobec klientów w porównaniu do końca 2011 roku obniżyły się o 13,3 proc. do 20,9 mld zł.

Bank podał, że spadek zobowiązań wobec klientów wynikał z niższego salda depozytów klientów korporacyjnych, głównie w obszarze depozytów terminowych, które spadły o 36,3 proc. oraz środków zgromadzonych na rachunkach bieżących (spadek o 11,4 proc.).

Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału 2012 roku wynosił 17,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 16,4 proc.