Centrum Informacyjne Rządu napisało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że przygotowany przez resort finansów projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis - w formie gwarancji i poręczeń w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. W informacji zaznaczono, że jest to realizacja postulatu zgłoszonego przez premiera Donalda Tuska w jesiennym wystąpieniu w Sejmie.

"Przyjęte regulacje będą zwiększać dostęp do kapitału dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Banki komercyjne, dzięki zabezpieczeniu spłaty udzielanych kredytów przez poręczenia i gwarancje BGK, mogą zwiększyć ofertę kredytową adresowaną do tych firm" - podkreślono.

W projekcie znalazł się zapis upoważniający ministra finansów do wydania rozporządzenia stanowiącego program pomocowy, w którym znajdą się szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy (publicznej lub de minimis) w formie poręczeń lub gwarancji BGK.

"Przyjęto, że efektywnym warunkiem wdrożenia programu pomocowego na szeroką skalę jest udzielanie poręczeń i gwarancji w ramach linii portfelowych. Warunkiem korzystania przez banki z tego typu poręczeń jest maksymalne uproszczenie formalności i wyeliminowanie ryzyka operacyjnego kredytodawców" - wyjaśniło CIR.

Projekt przewiduje ponadto, że minister finansów będzie przekazywał do BGK środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK (będą one zabezpieczać ryzyko ponoszone przez bank w związku z realizacją programów rządowych) oraz środki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

"Warunki i terminy przekazywania środków finansowych na wymienione wyżej cele zostaną określone w umowie zawartej między ministrem finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przewiduje się, że w pierwszym roku realizacji programu o poręczeniach i gwarancjach BGK banki będą mogły udzielić dodatkowych kredytów w wysokości ok. 8 mld 333 mln zł" - dodano w komunikacie.