Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg oraz Emitent.

PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę się na powołanie Piotra Mazura na członka zarządu PKOBP. Piotr Mazur został powołany przez radę nadzorczą PKO BP na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw z zakresu ryzyka i windykacji we wrześniu 2012 roku

Pol-Aqua

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua (POLAQUA) karę w wysokości 250 tys. zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych.

Wilbo

Spółka Wilbo (WILBO) poinformowała w komunikacie, że zarząd Wilbo złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Mostostalu Zabrze - Holding

Zarząd Mostostalu Zabrze - Holding S.A. (MOSTALZAB) informuje, że 8 stycznia 2013 r. otrzymał dwustronnie podpisany Aneks do Umowy pn: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie", o której Emitent poinformował 29 lipca 2009. W wyniku podpisania aneksu termin realizacji zadania wydłużono do dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZUE

Spółka zależna od ZUE S.A. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. podpisała 8 stycznia 2012 roku umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na wykonanie robót budowlanych (przebudowa stacji Tunel) w ramach zadania: "Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy". Wartość brutto Umowy opiewa na 51 mln 603 tys. 408,20 złotych (wartość netto: 41 953 990,41 PLN). Termin realizacji zadania ustalono na 30 listopada 2013 roku.

PKN Orlen, Lotos

W ciągu ostatnich tygodni krajowe rafinerie podpisały gigantyczne umowy na sprzedaż paliwa sieciom stacji zagranicznych koncernów. >>>>

TPSA

Drugi pod względem popularności portal w polskim internecie Wirtualna Polska może zmienić właściciela. Telekomunikacja Polska, rozpoczęła poszukiwanie doradców, którzy poprowadzą sprzedaż. Spółka wysłała zapytania ofertowe do banków i kancelarii prawnych. W lutym ma ogłosić nową strategię rozwoju, w której może nie być miejsca dla portalu. Pieniądze z jego sprzedaży bardzo przydałyby się spółce na inwestycje. >>>>

Ciech

Koncern Air Products, światowy gigant w produkcji m.in. gazów technicznych, skierował przeciwko bydgoskim Zakładom Chemicznym Zachem sprawę do trybunału arbitrażowego w Londynie. >>>>

ABM Solid

ABM Solid S.A. (ABMSOLID) w upadłości likwidacyjnej (informuje, że 8 stycznia 2013 roku otrzymał z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części obejmującej niezrealizowany zakres robót. Przedmiotem umowy była realizacja przez ABM SOLID S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.

Colian

Zarząd Colian S.A. (COLIAN) informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 roku podmiot zależny Colian Sweet sp. z o.o. zawarł ze Spółdzielnią Pracy Przemysłu Spożywczego "Solidarność" w likwidacji, przedwstępną umowę sprzedaż 21.830 udziałów (77,4 proc.) Firmy Cukierniczej "Solidarność" po cenie 7 tys. 446,54 zł za jeden udział.

Colian informuje, że Colian Sweet i Ipopema 21 FIZ zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą określenia zasad oraz warunków współpracy w związku z zakupem do 100 proc. udziałów FC Solidarność. Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest w szczególności określenie zasad:

-podwyższenia kapitału zakładowego Inwestora oraz pozyskiwania przez niego finansowania dłużnego jako elementu pozyskania finansowania transakcji nabycia udziałów FC Solidarność,

-ustalenie zasad zarządzania Inwestorem,

-ustalenie zasad ewentualnego zwiększenia udziału Emitenta w kapitale zakładowym Inwestora oraz

-określenie zasad wyjścia Funduszu z inwestycji polegającej na objęciu przez Fundusz udziałów w kapitale zakładowym Inwestora.

Grupa ADV

Grupa ADV przez swoją spółkę zależną Codemedia objęła 30% udziałów w spółce Quartic Sp. z .o.o, specjalizującej się w tworzeniu produktów i usług dla branży on-line. Quartic jest liderem na polskim rynku e-commerce w zakresie dostarczania technologii personalizowanych rekomendacji. Transakcja ta wpisuje się w strategię Grupy ADV uzyskania pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu wsparcia sprzedaży w kanałach cyfrowych. Dodatkowo spółki zawarły umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Grupa ADV będzie miała możliwość zwiększenia udziałów w kapitale Quartic do 50%. Transakcja ta ma charakter warunkowy. Zgodnie z umową dalsze nabycie udziałów będzie uzależnione od postępów Quartic w realizowanym projekcie.

VOXEL

Zarząd VOXEL S.A. informuje, że wpłynęła rezygnacja Pana Janusza Koczyka z dniem 9 stycznia 2013 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

>>> Zobacz też rekomendacje