Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews oraz Emitent.

Lotos

Należąca do Grupy Lotos spółka Lotos Tank uruchomiła bezpośrednią sprzedaż paliw lotniczych na Lotnisku Chopina w Warszawie, poinformował wiceprezes Grupy Lotos Maciej Szozda. Według niego, wkrótce rozpocznie sprzedaż do Modlina, a także podpisze kolejne umowy na lotniskach w Krakowie i Katowicach. >>>>

Mimo spowolnienia gospodarczego, Grupa Lotos chce w 2013 r. utrzymać ubiegłoroczny poziom sprzedaży, poinformował wiceprezes spółki Maciej Szozda. Według niego, Grupa Lotos nadal chce inwestować w sieć stacji paliw, otwierając w tym roku kolejne 60 obiektów. >>>>

Agora

Agora przeprowadziła weryfikację długoterminowych prognoz finansowych segmentów biznesowych, na podstawie których dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, poinformowała spółka w komunikacie. Łączny wpływ odpisów na skonsolidowany wynik operacyjny za IV kw. 2012 roku wyniesie około 18,0 mln zł. >>>>

MCI Management, JTT Computer

To będzie ważne starcie w sporze przedsiębiorców z urzędnikami. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyda dziś wyrok w sprawie doprowadzenia przez urząd skarbowy do upadłości spółki JTT Computer. >>>>

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na rozprawie 17 stycznia wydał werdykt w sprawie z powództwa MCI przeciwko Skarbowi Państwa. Zgodnie z sentencją wyroku odczytaną przez Sąd MCI wygrał spór o odszkodowanie za utratę wartości akcji JTT w wyniku jej upadłości. Na jego rzecz zasądzono kwotę 28.821.828,28 zł plus ustawowe odsetki. Sąd Apelacyjny ponownie zajął się sprawą JTT po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2012 roku. Na dzisiejszym posiedzeniu ogłosił wyrok w rozprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w sprawie upadłości spółki JTT Computer S.A, w którym podtrzymał werdykt tego samego sądu z kwietnia 2011 r. przyznając MCI odszkodowanie w wysokości 28.821.828,28 zł. Zasądzona kwota jest niższa od poprzednio przyznanej o 83 tys. zł. W sumie po uwzględnieniu odsetek ustawowych Sąd przyznał MCI Management odszkodowanie w kwocie ok 46 mln zł. Wyrok jest prawomocny i jest kolejnym rozstrzygnięciem w toczącym się postepowaniu, którego historia sięga 2006 r. JTT Computer SA to niegdyś jedna z największych polskich firm komputerowych. Jej udziałowcem było m.in. MCI Management, które posiadało ponad 40% udziałów w spółce komputerowej. Wskutek bezprawnych decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu spółka została doprowadzona do upadłości. W czerwcu 2012 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego przyznającego MCI Management 28,9 mln odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi, co stanowiło kwotę 46,5 mln na dzień wypłaty, i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. 17 stycznia 2013 r. sprawa była ponownie przedmiotem rozprawy sądowej.

Robyg

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na użytkowanie kolejnych trzech etapów w dwóch gdańskich inwestycjach - IV etapu kompleksu Lawendowe Wzgórza oraz IV i V etapu osiedla Słoneczna Morena. Obie inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem, poinformowała spółka w komunikacie. Obecnie w Gdańsku Robyg ma w trakcie budowy 600 lokali i planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 300. Spółka podała, że potencjał rozpoznania w przychodach obejmuje 142 lokali. Z kolei w ramach projektu Słoneczna Morena Robyg przewiduje wybudowanie zróżnicowanych architektonicznie osiedli mieszkaniowych. Prace nad IV etapem rozpoczęły się w I kw., a zakończyły w IV kw. 2012 roku. Z kolei budowa V etapu ruszyła w I kw. 2012, a jej zakończenie miało miejsce w IV kw. 2012. Obecnie w Gdańsku Robyg ma w trakcje budowy 600 lokali i planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 300. Kontraktacja mieszkań w 2012 roku wyniosła 1113 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji), wobec odpowiednio 1019 i 542 umów w 2011 i 2010 roku. W IV kw. 2012 roku spółka zakontraktowała 297 mieszkań - wobec 236 mieszkań rok wcześniej (wzrost o ponad 15%). Aktualnie w trakcie realizacji jest 17 etapów inwestycji w ramach 9 projektów w Warszawie i Gdańsku. W ofercie spółki znajduje się obecnie około 1000 lokali.

BOŚ Bank

Zarząd BOŚ Banku podjął uchwałę w sprawie emisji 50 tys. obligacji krótkoterminowych serii KT.1.14 o wartości 50 mln zł w ramach programu, opiewającego na kwotę 2 mld zł, poinformował bank w komunikacie. Emisja została uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości 1 mld zł, którego wartość została podwyższona do 2 mld zł uchwałą zarządu z lipca 2011 r. Emisja obligacji serii KT.1.14 zorganizowana została przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. Obligacje są zerokuponowe, emitowane z sześciomiesięcznym terminem zapadalności. Cena emisyjna obligacji wynosi 978,69 zł. Emisja KT.1.14 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. BOŚ podał, że zgodnie z bilansem banku z 11 stycznia 2013 r., przed badaniem przez biegłego rewidenta, wartość zaciągniętych zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. wynosi 15.368 mln zł.

PKO BP

PKO Bank Polski udzielił kredytu wysokości 120 mln USD Polskiej Żegludze Morskiej na refinansowanie zakupu czterech statków typu kamsarmax w japońskiej stoczni Tsuneishi, poinformowała PŻM na stronach internetowych. Podpisana dziś umowa kredytowa, dotycząca refinansowania zakupu czterech 82-tysięczników, jest historycznie największą umową kredytową zawartą przez Polską Żeglugę Morską w celach inwestycyjnych z krajowym bankiem, podkreśla PŻM. Kredyt udzielony Polskiej Żegludze Morskiej będzie spłacany przez 8 lat. >>>>

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z amerykańską firmą Nitron International Corporation na dostawę nawozów wieloskładnikowych o wartości 36,94 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez emitenta z tym kontrahentem za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 116.041,72 tys. zł" - głosi komunikat. Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest umowa wymieniona powyżej. Cała należność wynikająca z umowy płatna jest w formie przedpłaty, podała także spółka.

ZA Tarnów, ZA Puławy

Zakłady azotowe Tarnów-Mościce przejęły zakłady w Puławach. Połączone spółki chcą stworzyć największą w Polsce w firmę w sektorze nawozowym i chemicznym oraz wejść do indeksu WIG 20. >>>>

Polski Holding Nieruchomości

TFI oceniają, że oferta publiczna PHN się powiedzie, ale Skarb Państwa musi zaoferować inwestorom duże dyskonto. >>>>

Rovese

Rovese podpisało ostateczne umowy zakupu 100 proc. udziałów rosyjskiej spółki OOO Pilkington's East za 280 mln zł, a także 100 proc. Opoczno RUS za 147 mln zł, poinformowało Rovese w komunikacie. Obie spółki to podmioty zależne od Michała Sołowowa, znaczącego akcjonariusza Rovese. >>>>

KGHM

Produkty dodatkowe wydobywane wraz z miedzią mają istotne znaczenie dla producentów czerwonego metalu. Wydobywana ruda miedzi często zawiera inne pierwiastki, w tym złoto, srebro, kobalt, cynk czy molibden. Pojawiają się także rzadsze metale, takie jak ren. >>>>

PGE

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT), podała PGE w komunikacie. Wyrok jest prawomocny, ale prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.