"Wniosek zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012 wraz z odpowiednim wnioskiem dotyczącym podziału zysku za rok 2012, uwzględniającym: kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję, sugerowany dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, zostaną przedłożone do oceny rady nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po ostatecznym zweryfikowaniu danych finansowych Banku za rok 2012 przez audytora, przy czym zamiarem zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie około 33% zysku za rok 2012" - podano w komunikacie.

W połowie stycznia prezes BRE Banku Cezary Stypułkowski mówił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w warunkach roku 2013 bank będzie miał zdolność wypłacenia dywidendy za 2012 r, jednak nie będzie to "wysoka płatność". Ostatni raz BRE Bank wypłacił dywidendę z zysku za 2001 rok.

Zysk netto BRE Banku, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1.203,23 mln zł w I-IV kw. 2012 roku wobec 1,234,97 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 1.199,48 mln zł wobec 1.066,01 mln zł zysku rok wcześniej.