"Zarząd rozpoczął działania zmierzające m.in. do uproszczenia struktury i zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy. Brane jest pod uwagę m.in. ograniczenie skali działania poprzez zamknięcie spółek celowych, które zakończyły już realizację projektów lub takich, które nie są rentowne i nie rokują prowadzenia rentownej działalności w przyszłości" - powiedział p.o. prezesa Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie..

Polimex podał, że równolegle postępuje dopasowywanie liczby zatrudnionych do aktualnej sytuacji ekonomicznej i nowej struktury organizacyjnej spółki. Firma nie jest obecnie w stanie zapewnić zatrudnionej grupie pracowników właściwego poziomu prac i zadań do realizacji. Zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów. Zatrudnienie w spółce zmaleje dodatkowo o ok. 1200 osób w okresie do końca września br.

"Zarząd, mając pełną świadomość, że wiąże się to z uszczuplaniem najcenniejszych aktywów spółki jakimi są pracownicy, podjął trudną, lecz konieczną w obecnej sytuacji decyzję w sprawie dalszej redukcji zatrudnienia poprzez wdrożenie II etapu programu zwolnień grupowych. Obejmuje on pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych" – podkreślił Krawczyk.

Ponadto, wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które nastąpiło na początku kwietnia br., umożliwi zastosowanie w spółce bardziej elastycznych form wynagradzania, lepiej dostosowanych do warunków rynkowych, podano także.

Jednym z głównych elementów programu restrukturyzacji spółki, wynikającym z ustaleń umowy restrukturyzacyjnej podpisanej z wierzycielami, są dezinwestycje. Kontynuowana jest sprzedaż aktywów, które nie zaliczają się do podstawowej działalności spółki, jaką jest budownictwo przemysłowe. Zamknięte zostały transakcje sprzedaży Sefako i Energomontażu-Północ Gdynia - wraz z nieruchomością portową w Gdyni. Fundusz Highlander Partners nabył zakład produkcji transformatorów ZREW z siedzibą w Łodzi. Sfinalizowana została sprzedaż Zakładu Transportu w Siedlcach.

"Łączne wpływy z tych transakcji szacowane są na 200 mln zł, z czego znaczna część już wpłynęła. Finalizowane są także rozmowy z zainteresowanymi zakupem ocynkowni Dębica i Częstochowa. Polimex-Mostostal wystawił również na sprzedaż ponad 50 nieruchomości, których cechą wspólną jest znaczący potencjał deweloperski. Pierwsze transakcje powinny zostać zrealizowane w II kwartale br." - podsumowano w komuniacie.

Trwający proces formowania przez radę nadzorczą docelowego składu zarządu Polimexu-Mostostalu, w tym dokonywany wybór prezesa, w żaden sposób nie spowalnia programu restrukturyzacji realizowanego w spółce i grupie kapitałowej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.