"Naruszenie umowy polegało na otrzymaniu przez spółkę żądania banku RBS Bank Polska (RBS) do zapłaty na rzecz RBS kwoty 2.271.899.95 euro (tj. 9.521.987,07 zł według średniego kursu wymiany EUR/PLN ogłoszonego przez NBP w dniu 28 maja 2013 r.) tytułem spłaty przez spółkę poręczenia udzielonego przez spółkę na rzecz RBS na podstawie umowy poręczenia z dnia 12 sierpnia 2008 r. za spłatę kredytu udzielonego przez RBS spółce Energop sp. z o.o. (spółce zależnej od spółki) na podstawie umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 r." - podał Polimex-Mostostal w komunikacie.

Polimex podkreśla, że najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66,6 % całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną tej umowy.

Spółka informuje, że złożyła do wierzycieli finansowych - stron umowy - wniosek o uchylenie naruszenia umowy opisywanego w niniejszym raporcie bieżącym, podano także.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.