Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży kolejny – piąty już – etap inwestycji City Apartments, zlokalizowanej na warszawskim Żoliborzu. Dzięki temu portfolio dewelopera powiększyło się o ok. 100 lokali, poinformowała spółka w komunikacie. „Wyniki za 2012 rok, jak również osiągnięte w pierwszym kwartale bieżącego roku, jednoznacznie potwierdzają doskonałą kondycję i mocną pozycję Grupy Robyg na rynku deweloperskim w Polsce. Kontynuujemy dotychczasową politykę dywidendową i rozpoczynamy kolejne inwestycje. Dysponujemy sporym bankiem ziemi w Gdańsku i Warszawie, ale równolegle prowadzimy rozmowy w sprawie zakupu nowych nieruchomości w stolicy. Tym samym gwarantujemy realizację atrakcyjnie zlokalizowanych projektów deweloperskich w następnych latach" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

ZUE

ZUE liczy na uzyskanie przed końcem br. zagranicznego zlecenia, które byłoby "interesującą pozycją" w portfelu grupy i otworzyłoby dla niej nowe interesujące rynki, wynika z wypowiedzi prezesa Wiesława Nowaka dla "Parkietu". "Na obecnym etapie czekamy jedynie na zakończenie prowadzonych przez zainteresowane kraje rozmów dotyczących finansowania inwestycji oraz ratyfikacji odpowiednich dokumentów. Są to czynniki niezależne od nas" - powiedział Nowak gazecie. Prezes nie ujawnił wartości oczekiwanego zlecenia, ale zapewnił, że "byłoby ono interesującą pozycją w portfelu grupy", podał "P". "Wszystkie kwestie powinny zostać rozstrzygnięte do końca tego roku. Liczymy, że nastąpi to nawet nieco wcześniej. Wówczas będziemy mogli ostatecznie sfinalizować nasz udział w tych międzynarodowych przedsięwzięciach" - skonkludował Nowak. Prezes zadeklarował także, że ZUE chce, by tegoroczny wynik grupy był pozytywny, ale przyznał, że nie ma wielkich szans na szybki powrót do wysokich marż ze względu na kryzys i konkurencję.

KOV

Reklama

GPW zawiesiła czasowo - od 17 czerwca br. - notowania akcji i kontraktów terminowych na akcje Kulczyk Oil Ventures (KOV) na wniosek spółki, podał KOV w komunikacie. Zawieszenie związane jest z procedurą scalania akcji spółki. "13 czerwca 2013 r., po rozpatrzeniu wniosku KOV, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę nr 658/2013 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki oraz kontraktami terminowymi na te akcje od dnia 17 czerwca 2013 roku do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym KOV przekaże do wiadomości publicznej, w trybie i na warunkach obowiązujących na głównym rynku GPW, informację o zakończeniu procesu scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A." - głosi komunikat.

Kino Polska

Kino Polska TV zamierza rozszerzyć działalność na rynki międzynarodowe, podała spółka w komunikacie. W tym celu przejmie udziały w podmiotach marki FilmBox, odpowiedzialnych za dystrybucję kanałów filmowych m.in. w krajach Europy Środkowej. Spółka wyemituje również 6-7 mln akcji o cenie emisyjnej do 17 zł. >>>>

Bioton

Zarząd Biotonu podjął uchwałę w sprawie zmiany daty emisji obligacji serii B oraz dnia wykupu obligacji serii A, podała spółka w komunikacie. "Uchwałą I zmieniona została data emisji obligacji serii B spółki , która ustalona została na dzień 22 lipca 2013 r. lub inny dzień, w którym dokonana zostanie rejestracja obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych" - podał Bioton.

Zarząd podjął także uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A. "Istotnymi zmianami wprowadzonymi uchwałą II do warunków emisji obligacji serii A są: ustalenie dnia wykupu obligacji serii A na dzień przypadający 37 miesięcy po dniu emisji obligacji serii A, tj. na 06.08.2013 r.; wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi w dniu częściowego wykupu, wyznaczonego na dzień 08.07.2013 r., w odniesieniu do każdej obligacji serii A, wypłacona zostanie rata wykupu w wysokości 50.000 zł powiększona o należne a niewypłacone odsetki, a wartość nominalna każdej obligacji serii A zostanie obniżona do 200.000 zł" - głosi komunikat. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem złożenia spółce przez wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje serii A zgody na zmiany w niej określone oraz podjęcia przez radę nadzorczą spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian warunków emisji obligacji serii A.

PGNiG

PGNiG Upstream International AS, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), otrzymała udziały w czterech koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii w wyniku rozstrzygnięcia 22 rundy licencyjnej przez norweskie Ministerstwo ds. Węglowodorów i Energii, podało PGNiG w komunikacie. Dwie koncesje są zlokalizowane na Morzu Norweskim a pozostałe dwie na Morzu Barentsa. >>>>

Grupy ATM

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydują dziś o wypłacie dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 2 gr zł na akcję, podano w aktualizacji projektów uchwał na ZWZ. "Z uwagi na prowadzony przez spółkę skup akcji własnych liczba akcji biorących udział w dywidendzie jest uzależniona od liczby akcji własnych na dzień dywidendy" - głosi komunikat. W podziale zysku biorą udział wszystkie akcje spółki z wyjątkiem akcji własnych na dzień dywidendy, podano także. Według propozycji zarządu, dzień dywidendy ma zostać ustalony na 28 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy - na 19 lipca 2013 r.

Marvipol

Na podstawie pakietu umów zawartych z funduszami wchodzącymi w skład grupy Pioneer Pekao, Marvipol wyemituje 20 czerwca br. 3-letnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Środki pozyskane z emisji obligacji Grupa przeznaczy m.in. na współfinansowanie wykupu obligacji serii B i MVP310713OD01 o łącznej wartości nominalnej 55,4 mln zł, zapadających w czerwcu i lipcu br. Część środków zostanie wykorzystana przy realizacji inwestycji Hill Park Apartments realizowanej na stołecznych Młocinach" - głosi komunikat.

CEZ, Famur, Sygnity

CEZ, Famur i Sygnity - to według analityków Biura Maklerskiego Espirito Santo Investment Bank (BESI) najbardziej obiecujące spółki, w których akcje warto inwestować, poszukując najlepszych zysków w III kw. 2013 roku. Z kolei Gentin Noble Bank i GPW wskazywane są jako kandydaci do redukowania zaangażowania, z rekomendacją "sprzedaj", wynika z raportu BESI Silver Bullets na III kw. 2013 r. >>>>

Colian

Akcjonariusze Colian mają 10 lipca zdecydować o przeznaczeniu 7,17 mln zł zysku za 2012 rok na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, co oznacza, że spółka nie wypłaci dywidendy, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2012 r. w kwocie 7 173 150,65 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

BGK

Rada nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podjęła uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków prezesa Dariuszowi Kacprzykowi, podał bank w komunikacie. Kadencja nowego prezesa potrwa do 30 czerwca 2017 r. >>>>

Kogeneracja

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2012 r. na kapital rezerwowy spółki i tym samym niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał podjętych dziś przez ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja postanawia podzielić zysk netto za rok 2012 w kwocie 69 283 854,21 zł w taki sposób, że całość zysku netto za 2012 rok przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla spółki inwestycji strategicznych (takich jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica) lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości" – podano w uchwałach.

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej na 8 zł i dokonała wstępnego przydziału walorów, podała spółka w komunikacie. Spodziewana wartość całkowita oferty publicznej wyniesie więc 112,2 mln zł wobec oczekiwanych wcześniej ponad 220 mln zł. >>>>

Mostostal Warszawa

Wrobis, spółka zależna Mostostalu Warszawa, podpisał umowę z Mostostalem Kraków na wykonanie elementów hali pieców w Hucie Miedzi Głogów, podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wyniesie 20,34 mln zł brutto. "Spółka zależna Wrobis (98,05% udziału w kapitale i głosach) podpisała w dniu 13 czerwca 2013 roku z Mostostal Kraków S.A. umowę na realizację robót budowlanych w ramach kontraktu pn. 'Budowa hali pieców - budynków pieca zawiesinowego, pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego, budynku energetyczno-elektrycznego oraz rozbudowy nawy A-B hali pieców anodowych' w ramach programu pn: 'Program Modernizacji Pirometalurgii w Oddziale Huty Miedzi Głogów'" - czytamy w komunikacie. "Termin zakończenia robót Strony ustaliły na dzień 31.01.2014 r. Wartość kontraktu wynosi 20,34 mln zł brutto" - czytamy w dalej.

Pfleiderer Grajewo

Zarząd Pfleiderer Grajewo rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 12,00 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza rekomenduje przyjęcie wniosku zarządu.

Czerwona Toreba

Obligacje Czerwonej Torebki o wartości 14,6 mln zł zadebiutują w poniedziałek, 17 czerwca br., na rynku Catalyst, podała spółka w komunikacie. Do obrotu wprowadzane będzie 1.461 obligacji serii A, o wartości nominalnej 10.000 zł każda. >>>>

LPP

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 154 mln zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2012 r., podała spółka w uchwałach walnego. >>>>