Zysk operacyjny wyniósł 3,53 mln zł wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,60 mln zł w III kw. 2013 r.

"Wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale roku obrotowego 2012/2013 są zgodne z założonym przez zarząd budżetem. Jest to efektem intensywnych działań zarządu realizowanych w ostatnich miesiącach i konsekwentnym wdrażaniu przyjętej strategii. Wymierne efekty finansowe potwierdzają, że w funkcjonowaniu całej organizacji zachodzą daleko idące zmiany jakościowe" - napisał zarząd w komentarzu.

Narastająco sprzedaż po 9 miesiącach roku obrotowego 2012/2013 wyniosła 357,90 mln zł i była niższa o 16% od sprzedaży w porównywalnym okresie kalendarzowym roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 9,33 mln zł wobec 5,80 mln zł straty rok wcześniej.

Marża EBIT w okresie 9 miesięcy wyniosła 4,6% (wzrost o 4,9 pkt proc. r/r), a marża netto 2,6% (wzrost o 4 pkt proc. r/r). W analogicznym okresie roku ubiegłego marże były ujemne.

Marża brutto ze sprzedaży kształtowała się na poziomach odpowiednio: 21,0% w III kwartale oraz 20,0% po 9 miesiącach roku obrotowego, podał zarząd w komentarzu.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.