Według stanowiska Komputronika roszczenie zostało zaspokojone wyemitowanymi przez niego obligacjami serii A w dniu 1 września 2010 roku.

"Niniejszym roszczeniem CCE usiłuje dochodzić powtórnej zapłaty ceny w wysokości 28,5 mln zł z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Karen, spłaty pożyczki udzielonej przez Karen, nabycia wierzytelności Karen w stosunku do KEN Sp. z o.o., spłaty wierzytelności Karen za udziały w spółce Idea Nord Sp. z o.o., spłaty pożyczki udzielonej Idea Nord przez Karen" - czytamy w komunikacie.

Według Komputronika, roszczenie o zapłatę 28,5 mln zł zostało zaspokojone wyemitowanymi przez spółkę obligacjami serii A w dniu 1 września 2010 roku, przy czym obligacje te zostały wykupione przez Komputronik w dniu 2 września 2013 r. zgodnie z warunkami emisji obligacji zatwierdzonymi przez agenta emisji (Dom Maklerski BZWBK SA) oraz obejmującego obligacje, tj. CCE.

"Zatem zarówno w opinii zarządu emitenta, jego doradców prawnych, jak również Domu Maklerskiego BZWBK, prawidłowo wyemitowane (...) obligacje serii A (oraz serii B, które objął podmiot zależny emitenta, następnie zbywając je na rzecz CCE) zostały umorzone poprzez wypełnienie obowiązku wykupu obligacji przez emitenta zapisanego w warunkach ich emisji" - czytamy dalej.

"Wobec tego, nie istnieją żadne bezpośrednie czy pośrednie zobowiązania spółki zarówno związane z wykupem obligacji serii A i B wyemitowane (...), jak również nie istnieją zobowiązania związane z nabyciem jakichkolwiek aktywów od spółki Clean & Carbon Energy SA (dawniej Karen SA), w tym w szczególności te, o których mowa w raporcie powyżej, gdyż zobowiązania te zostały spłacone poprzez skuteczne i prawidłowe potrącenie z ceną za wyemitowane obligacje Komputronik serii A" - głosi stanowisko Komputronika.

Reklama

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na GPW od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. Po trzech kwartałach roku finansowego 2012/2013 (tj. 1 kwietnia - 31 grudnia 2012 r.) Komputronik miał 864 mln zł skonsolidowanych przychodów.