"Zarząd Action zaproponował, aby zysk za ten okres w kwocie 62.767.647,73 zł, został podzielony w ten sposób, że:

1. kwota 16.610.000 zł, to jest kwotę 1 zł na jedną akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

2. kwota 46.157.647,73 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy,

3. w przypadku, gdyby akcje serii D spółki, wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Action S.A. z dnia 16 kwietnia 2014 roku, uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, stosownie do postanowień §1 ust. 3 pkt 1) tej Uchwały, kwota dywidendy przypadającej na każdą akcję serii D wynosić będzie 1 zł. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim kwota łączna dywidendy i kwota przeznaczona na kapitał zapasowy ulegną odpowiednim modyfikacjom w zależności od liczby akcji serii D uczestniczących w dywidendzie za rok obrotowy 2013" - czytamy w komunikacie.

W marcu zarząd zapowiadał, że w tym roku wypłaci dywidendę na poziomie niższym niż 1,50 zł na akcję wypłacone w ub.r.

Reklama

W połowie kwietnia akcjonariusze Action zdecydowali o emisji do 1,46 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.

Action odnotował 61,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 48,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 62,77 mln zł wobec 48,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,75 mld zł w 2013 r.