W wyniku nabycia 100 proc. akcji w VBL RO Getin uzyska również pośrednio kontrolę nad spółką rumuńską spółką VBL Broker de Asigurare SRL.

"VBL PL jest liderem rynku leasingowego w segmencie transportu ciężkiego. Spółka ta plasuje się również wśród 10 największych firm branży, dysponując siecią 3 oddziałów i 13 filii oraz ponad 120 przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju. VBL RO należy do grona 6 największych firm leasingowych w Rumunii, dysponując siecią 7 oddziałów" - czytamy w komunikacie.

Getin podał, że jest zobowiązany do zapewnienia nabywanym spółkom środków w kwocie wystarczającej do spłaty finansowania udzielonego tym spółkom przez podmioty z grupy VBLI, którego wysokość, na dzień opublikowania niniejszego raportu, w przeliczeniu na polskie złote, szacowana jest na kwotę 2.750 mln zł polskich dla VBL PL oraz 459 mln zł polskich dla VBL RO. Kwota Finansowania może ulec zmianie w czasie do dnia przeniesienia tytułu do akcji VBL PL i VBL RO na Getin Holding.

"Emitent szacuje, że cena za akcje VBL PL, według danych na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wyniesie około 111 mln zł, natomiast ostateczna cena za akcje VBL PL zostanie ustalona jako 89,5% kapitałów własnych VBL PL wynikających z zaudytowanego sprawozdania finansowego VBL PL za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, tj. kwota 213.535.660 zł, która będzie:

- pomniejszona o równowartość w złotych polskich kwoty 4.290.000 euro,

- pomniejszona o kwotę 84.366.939,93 zł stanowiącą wysokość dywidendy wypłaconej przez VBL PL do VBLI za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku,

- powiększona o wszelkie kwoty uzyskane przez emitenta z tytułu podatku od towarów i usług odzyskanego przez VBL PL od właściwych organów podatkowych,

- w przypadku gdyby data zamknięcia (tzn. data w której emitent nabędzie akcje VBL PL i VBL RO na podstawie umowy nabycia akcji) przypadła po okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy nabycia akcji, cena za akcje VBL PL będzie powiększona o różnicę kursu wymiany EUR / PLN, która wystąpi pomiędzy tymi datami, oraz

- w przypadku gdyby data zamknięcia przypadła po okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy nabycia akcji, cena za akcje VBL PL będzie oprocentowana w wysokości 5% rocznie (za okres liczony do dnia zamknięcia włącznie)" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli po dniu zamknięcia VBL PL uzyska dalsze kwoty w toku postępowań VAT wówczas Getin spowoduje, że VBL PL przekaże na rzecz VBLI, tytułem podwyższenia ceny za akcje VBL PL, 80% kwot uzyskanych przez VBL PL w toku każdego z postępowań VAT, w których wydano decyzję po dniu zamknięcia, pomniejszonej o koszty związanej z prowadzeniem tych postępowań przez VBL PL, podano także.

>>> Czytaj też: Piotr Kaczmarek wraca do współpracy z Czarneckim, obejmie stery w Getin Holding

"Emitent szacuje, że łączna cena za akcje VBL RO, według danych na dzień sporządzenia niniejszego raportu wyniesie równowartość w rumuńskich lejach kwoty około 52 mln zł, natomiast ostateczna cena za akcje VBL RO zostanie ustalona jako suma 72,5% kapitałów własnych VBL RO wynikających z zaudytowanego sprawozdania finansowego VBL RO za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, powiększonych o kwotę równą 72,5% kapitałów własnych VBL Broker, wynikających z zaudytowanego sprawozdania finansowego VBL Broker za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku i pomniejszonych o kwotę 25.000 rumuńskich lej, t.j. łącznie kwota 114.427.957 rumuńskich lej, która będzie:

- pomniejszona o równowartość w rumuńskich lejach kwoty 710.000 euro,

- pomniejszona o kwotę 56.378.282 rumuńskich lej z tytułu dywidendy za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, która zostanie wypłacona przez VBL RO do VBLI do dnia przypadającego na 3 dni robocze przed dniem przeniesienia tytułu do akcji VBL RO na emitenta,

- w przypadku gdyby data zamknięcia przypadła po okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy nabycia akcji, cena za akcje VBL RO będzie powiększona o różnicę kursu wymiany EUR / RON, która wystąpi pomiędzy tymi datami ; oraz

- w przypadku gdyby data zamknięcia przypadła po okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy nabycia akcji, cena za akcje VBL RO będzie oprocentowana w wysokości 5% rocznie (za okres liczony do dnia zamknięcia włącznie)" - podano także w komunikacie.

Wraz z zawarciem umowy nabycia akcji przez Getin Holding, Getin Noble Bank oraz Idea Bank zawarły z VBL PL warunkowe umowy, w wyniku wykonania których GNB i Idea Bank nabędą od VBL PL portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu umów pożyczek należnych VBL PL od jej klientów, poinformowała także spółka.

Jednocześnie Romanian International Bank (RIB) - jednostka zależna od Getin Holging - zawarł z VBL RO warunkową umowę, w wyniku wykonania której RIB nabędzie od VBL RO portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu umów pożyczek należnych VBL RO od jej klientów.

Strony zgodnie ustaliły, że zawarcie umów nabycia portfela wierzytelności w Polsce i Rumunii nie wywoła skutku przeniesienia na, odpowiednio, GNB, Idea Bank i RIB, portfeli wierzytelności do momentu spełnienia się warunków zawieszających.

"W przypadku braku innych ustaleń do dnia zamknięcia GNB nabędzie 37% portfela wierzytelności PL a Idea Bank nabędzie 63% portfela wierzytelności PL. Cena za te portfele zostanie ustalona na podstawie sumy wartości nominalnej wierzytelności i zdyskontowanych w czasie odsetek oraz w oparciu o uzgodnioną przez strony formułę matematyczną załączoną do umowy nabycia portfela wierzytelności PL i umowy nabycia portfela wierzytelności RO" - czytamy dalej.

Umowa nabycia akcji została zawarta z zastrzeżeniem szeregu warunków zawieszających, m.in.: uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji VBL PL, wyrażenia przez rumuński organ administracji właściwy dla ochrony konkurencji i konsumentów (Competition Council) bezwarunkowej zgody na nabycie akcji VBL RO, wyrażenia przez rumuński organ administracji właściwy dla nadzoru nad rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym (Romanian Financial Services Authority) bezwarunkowej zgody na pośrednie przejęcie kontroli nad VBL Broker bądź stwierdzenia przez ten organ, że zgoda taka nie jest wymagana na pośrednie przejęcie kontroli.

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Na Białorusi posiada Idea Bank Białoruś, który rozpoczął swą działalność w 2004 roku i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków na rynku białoruskim. Koncentruje się na oferowaniu usług finansowych klientom detalicznym oraz kompleksowej obsłudze firm.