„Biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową spółki jak i jej grupy kapitałowej zarząd spółki zamierza w przyszłości rekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Celem zarządu spółki jest powtarzalna wypłata około 30% skonsolidowanego zysku netto grupy. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych spółki, rekomendacja zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji rady nadzorczej" – czytamy w komunikacie.

Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju grupy oraz uwzględniać będzie bezpieczeństwo finansowe. Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

>>>> Czytaj też: Comp: Zysk netto spadł do 7,53 mln zł w I kw. 2014 r.

„Jednocześnie zarząd spółki podjął uchwałę o zwróceniu się do najbliższego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o udzielenie upoważnienia zarządowi do nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych spółki" – czytamy dalej.

Wśród warunków skupu zarząd proponuje się m.in., że łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez grupę; kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje własną wynosić będzie 30,00 zł, a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 100,00 zł, przy czym w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie minimalna proponowana kwota zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 67,00 zł; łączna kwota zapłaty za wszystkie nabywane akcje własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość stosownego kapitału rezerwowego, którego wysokość zarząd spółki rekomendować będzie w kwocie 100 mln zł.

„W przypadku podjęcia stosownych uchwał przez walne zgromadzenie, w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, zarząd deklaruje zamiar nabycia 149.000 akcji własnych spółki. Ponadto zarząd spółki zwróci się z wnioskiem do rady nadzorczej o zaopiniowanie opisanej powyżej polityki dywidendy oraz upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki" – podano również.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.