„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 23.389.000 przeznaczyć w następujący sposób: kwotę 19.888.976 złotych na wypłatę dywidendy, kwotę 3.500.024 złotych na kapitał zapasowy. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 8 zł" – czytamy w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 29 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy 18 września 2014 roku.

Benefit Systems odnotował 26,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 29,39 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 23,39 mln zł wobec 34,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. W ofercie Grupy można znaleźć produkty z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport, FitProfit), kultury i rozrywki (MultiBilet, MultiTeatr), żywienia (BenefitLunch), turystyki (MultiWeekend), jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych (MultiKafeteria, MyBenefit), a także program motywacyjny MultiBenefit. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.