Od kilku miesięcy najsilniej do poprawy sytuacji na rynku pracy przyczynia się wzrost liczby ofert zatrudnienia kierowanych przez firmy do rejonowych urzędów pracy.

Wzrost zatrudnienia ma szanse utrzymać się w najbliższych miesiącach, o czym świadczą nastroje menedżerów.
Analitycy BIEC dodają, że spada liczba bezrobotnych z najmniejszymi szansami na znalezienie pracy.

W stosunkowo równym stopniu, odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Nieco mniejszą poprawę odnotowano w przypadku liczby bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko oraz osób niepełnosprawnych.